Watervogeltelling weekend 15-17 jan 2023 gemeente Delft

Kees Mostert

Dat was me een telling wel zeg ! Een zeer onstuimig weekend, waarbij vooral zaterdag de hele dag veel regen viel en eigenlijk niet te tellen viel. Met wat kunst en vliegwerk is het toch weer gelukt het hele stedelijke gebied met recreatiegebieden van Delft op watervogels te tellen.

De meerkoet stond duidelijk op nummer 1 (1205 vogels), gevolgd door wilde eend (802 vogels), waterhoen (302 vogels) en kokmeeuw (300 vogels). Op Technopolis werden in de natte graslandjes maar liefst 23 watersnippen en een bokje geteld. In de bebouwde kom werden 4 grote gele kwikstaarten genoteerd en in de recreatiegebieden 2 ijsvogels. Een ondergelopen bouwperceel bij Calve werd gebruikt als rustplaats door 105 kokmeeuwen, 12 zilvermeeuwen, enige stormmeeuwen en enkele groepjes ganzen.

Opvallend is dat bij de op geslacht getelde wilde eenden er 449 betrekking hebben op mannetjes en slechts 306 op vrouwtjes. Bij de krakeend ging het om 127 mannetjes tegenover 106 vrouwtjes.

Ten opzichte van januari 2022 werden van bijna alle vogelsoorten lagere aantallen genoteerd, behalve van de knobbelzwaan (24 ipv 11 vogels) en krakeend (239 ivm 220 vogels). Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het slechte weer van invloed is geweest op de tellingen. Veel open wateren waren leeg, terwijl veel watervogels zich deels verborgen langs beschutte oevers ophielden. De vele buien en vooral harde wind maakte het tellen van watervogels er niet gemakkelijker op. De telling in januari 2024 zal dit wellicht duidelijk maken.

Hieronder zie je in de tabel de totalen weergegeven in 2022 en 2023 van gemeente Delft, onderverdeeld in bebouwd gebied en recreatiegebied. Al met al toch maar weer 4000 vogels geteld, verdeeld over 33 aan water gebonden vogelsoorten.

Met dank aan Annemieke, Rosemarijn, Alfred, Raymond, Hans, Rik, Helene, Pieter, Gert, Sjoerd en Freek van het tellen van de telgebieden !

Gemeente Delft20222023
SoortbebouwdrecreatiegebiedTotaal
BebouwdrecreatiegebiedTotaalFuut433477
392463
Blauwe reiger302757
361854
Aalscholver371754
101525
Ooievaar134
224
Grote zilverreiger145
055Knobbelzwaan6511
17724
Grauwe gans14258272
11260271
Nijlgans8871159
11131142
Canadese gans8239247
154156
Tamme gans15419
29433Wintertaling31922
459
Smient246488
22325
Wilde eend8462811127
513289802
Soepeend17823201
10927136
Krakeend76144220
71168239
Slobeend01010

44
Kuifeend9588183
47108155
Tafeleend011

22
Mandarijneend101
000Waterral077
011
Waterhoen39678474
24953302
Meerkoet8106201430
6825231205Watersnip23023
Bokje1
1
Houtsnip1
1
0
0Zilvermeeuw74781
361450
Stormmeeuw538
325
Kokmeeuw39786483
25545300
Kleine mantelmeeuw101
202
Grote mantelmeeuw000
000IJsvogel000
022
Grote gele kwikstaart000
404
Cetti’s zanger055
033

Werk in uitvoering

Marian de Koning

Na het knotten van de wilgen langs de oprit naar zijn huis kon Hans beginnen aan het herstel van het vogelkijkscherm aan de Noordeindseweg. Helemaal op eigen initiatief. Nu maar hopen dat we straks met de voorjaarswandelingen weer vele vogels kunnen spotten die zich ongezien wanen achter het scherm.

Jaarverslag 2022

Jan Koreneef

Het jaarverslag van 2022 is gereed en ligt voor publicatie bij de redactie van ons blad “De Vogelstreken”. Jan Koreneef geeft een gedetailleerd beeld over de vogels die onze regio in 2022 hebben bezocht. Op deze website wordt het jaarverslag niet integraal opgenomen, maar wordt per pagina steeds een klein stukje getoond. Zie rechterzijde van dit scherm. Voor het jaarverslag zelf verwijzen we naar ons clubblad.

Hieronder zijn de statistieken en het fenologisch overzicht te lezen.

De soorten met de hoogst gemelde (cumulatieve) aantallen in 2022:

SoortAantal
Kolgans146.201
Brandgans83.575
Spreeuw68.541
Kievit55.979
Grauwe gans53.343
Smient49.383
Grutto37.843
Kleine rietgans34.890
Wulp23.774
Kokmeeuw19.556

De soorten die in 2022 het vaakst werden doorgegeven:

SoortAantal
Meerkoet2.376
Grote zilverreiger2.198
Grauwe gans2.139
Kuifeend2.135
Grutto2.133
Blauwe reiger1.989
Buizerd1.818
Kievit1.806
Krakeend1.735
Wilde eend1.710

Top 5 van atlasblokken waar de meeste waarnemingen in 2022 werden gedaan:

AtlasblokGebiedAantal
37-35-22/23 37-35-21/31Broekpolder Aalkeet – Buitenpolder19.756
37-26-23/24 37-26-15Ackerdijkse plassen / Bergboezem e.o.10.290
37-17-32/33 en 41/42/43Berkel en Rodenrijs – Nieuwe Droogmaking10.076
37-26-41/51Vockestaert / Polder Noord Kethel6.652
37-16-43/44/54Zuidpolder van Delfgauw / Groene Keijzer3.238

FENOLOGIE ZOMERGASTEN 2022
zie ook : waarneming.nl

SOORTEerste WNWaarnemer
Zomertaling – Spatula querquedula03-mrt
Kwartel – Coturnix coturnix14-mei
Purperreiger – Ardea purpurea11-apr
Visarend – Pandion haliaetus12-apr
Wespendief – Pernis apivorus21-mei
Grauwe Kiekendief – Circus pygargus22-apr
Zwarte Wouw – Milvus migrans11-apr
Kwartelkoning – Crex crex14-mei
Porseleinhoen – Porzana porzana11-apr
Kleine Plevier – Charadrius dubius05-mrt
Morinelplevier – Charadrius morinellusGEEN WAARNEMING IN 2022
Regenwulp – Numenius phaeopus22-mrt
Krombekstrandloper – Calidris ferruginea21-apr
Temmincks Strandloper – Calidris temminckii22-apr
Kleine Strandloper – Calidris minutaGEEN WAARNEMING IN 2022
Bosruiter – Tringa glareola02-apr
Visdief – Sterna hirundo08-apr
Zwarte Stern – Chlidonias niger13-apr
Zomertortel – Streptopelia turtur18-mei
Koekoek – Cuculus canorus14-apr
Gierzwaluw – Apus apus21-apr
Draaihals – Jynx torquilla01-mei
Roodpootvalk – Falco vespertinus04-sep
Boomvalk – Falco subbuteo17-apr
Grauwe Klauwier – Lanius collurioGEEN WAARNEMING IN 2022
Wielewaal – Oriolus oriolus28-apr
Oeverzwaluw – Riparia riparia09-mrt
Boerenzwaluw – Hirundo rustica02-apr
Huiszwaluw – Delichon urbicum12-apr
Fluiter – Phylloscopus sibilatrixGEEN WAARNEMING IN 2022
Fitis – Phylloscopus trochilus22-mrt
Grote Karekiet – Acrocephalus arundinaceus16-mei
Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus21-mrt
Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus10-apr
Bosrietzanger – Acrocephalus palustris04-mei
Spotvogel – Hippolais icterina07-mei
Sprinkhaanzanger – Locustella naevia12-apr
Snor – Locustella luscinioides28-mrt
Tuinfluiter – Sylvia borin14-apr
Braamsluiper – Sylvia curruca16-apr
Grasmus – Sylvia communis14-apr
Beflijster – Turdus torquatus11-apr
Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata09-mei
Blauwborst – Luscinia svecica11-mrt
Nachtegaal – Luscinia megarhynchos14-apr
Bonte Vliegenvanger – Ficedula hypoleuca16-apr
Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus16-apr
Paapje – Saxicola rubetra18-apr
Tapuit – Oenanthe oenanthe09-apr
Gele Kwikstaart – Motacilla flava28-mrt
Engelse Kwikstaart – Motacilla flava flavissima15-apr
Rouwkwikstaart – Motacilla alba yarrellii06-feb
Boompieper – Anthus trivialis16-apr

FENOLOGIE WINTERGASTEN 2022:

soortLaatste WN 2022Waarnemer
Rotgans – Branta bernicla29-mrt
Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii07-feb
Wilde Zwaan – Cygnus cygnus30-mei
Smient – Mareca penelope25-apr
Pijlstaart – Anas acuta05-mei
Topper -Aytha marila12-apr
IJseend – Clangula hyemalis23-jan
Brilduiker – Bucephala clangula11-jan
Nonnetje – Mergellus albellus12-apr
Grote Zaagbek – Mergus merganserGEEN WAARNEMING IN 2022
Middelste Zaagbek – Mergus serratorGEEN WAARNEMING IN 2022
Roodhalsfuut -Podiceps grisegenaGEEN WAARNEMING IN 2022
Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis13-jul
Ruigpootbuizerd – Buteo lagopusGEEN WAARNEMING IN 2022
Goudplevier – Pluvialis apricaria12-mei
Bonte Strandloper – Calidris alpina10-mei
Bokje – Lymnocryptes minimus27-apr
Watersnip – Gallinago gallinago15-mei
Witgat – Tringa ochropus03-jun
Zwarte Ruiter – Tringa erythropus03-jun
Reuzenstern – Hydroprogne caspia08-mei
Smelleken – Falco columbarius11-mei
Klapekster – Lanius excubitorGEEN WAARNEMING IN 2022
Pestvogel – Bombycilla garrulusGEEN WAARNEMING IN 2022
Strandleeuwerik – Eremophila alpestrisGEEN WAARNEMING IN 2022
Bladkoning – Phylloscopus inornatusGEEN WAARNEMING IN 2022
Kramsvogel – Turdus pilaris26-apr
Koperwiek – Turdus iliacus05-mei
Grote Gele Kwikstaart – Motacilla cinerea30-mei
Grote Pieper – Anthus richardiGEEN WAARNEMING IN 2022
Keep – Fringilla montifringilla15-apr
Sijs – Spinus spinus25-mrt
IJsgors – Calcarius lapponicusGEEN WAARNEMING IN 2022
Sneeuwgors – Plectrophenax nivalisGEEN WAARNEMING IN 2022

Verslagje lezing Planktonium

Jos van Koppen

Op 12 januari gaf Jan van IJken de derde lezing van de cyclus 2022-2023, waarvoor IVN , Natuurlijk Delfland en de Vogelwacht Delft de handen uit de mouwen steken. De lezing vond plaats in De Papaver, maar men kon ook ‘op afstand’ de lezing volgen.

Na een inleiding over zijn ontwikkeling als fotograaf waarbij hij, nog als komend uit bijna een eeuw geleden, zelf fotorolletjes moest ontwikkelen liet Jan een schitterende film zien over de ontwikkeling van een salamander-eicel na bevruchting. Deze film leidde tot kritiek met kreten als euthanasie en abortus naar de maker, maar deze film ‘Becoming’ werd toch algemeen als meesterwerk ervaren. Jan van IJken heeft inmiddels heel wat prijzen gewonnen.

Na de pauze werd een groot aantal microscopische opnames getoond van leven onder water. Zowel eencelligen als kolonies van ééncelligen kwamen in beeld en ook een aantal kreeftachtigen die wij meestal kennen als watervlooien die je bij de vishandel als visvoer kan kopen, maar dan nu wel met een breder en kleurrijker assortiment.

Er bestaat een vereniging voor microscopie in Vlaanderen en Nederland met nauwe samenwerking. Af en toe heb ik ook in Delft een mogelijkheid tot deelname aan een cursus gezien in de afgelopen jaren. 

Men was enthousiast over het vertoonde beeldmateriaal en de toelichting. Gelukkig is de tentoonstelling in de Lakenhal in Leiden met de op groot beeld vertoonde film verlengd tot 5 maart 2023! Voor wie het op 12 januari gemist heeft zou ik zeggen: mis de herkansing tot 5 maart niet! En …. voor of na een bezoek aan de Lakenhal is er ongetwijfeld een mooie kans op het verkennen van de Sleutelstad. Wat ook zo zijn bekoring heeft. 

O ja: het bleek dat de vertoonde youtube opnames vanwege ‘copyright’ de volgende dag al verwijderd waren! Helaas. Maar ….. bij zoeken via Google kun je de opnames van Vroege Vogels en DWDD gewoon bekijken. Ik heb niet gecontroleerd of dat de volledige film was.

Excursie programma eerste helft 2023

DatumExcursiegebiedGids
za. 11 febr. 8.00 uurAuto-excursie Schouwen Duiveland
Kees Mostert en Hans Zweekhorst
za. 25 maart 8.00 uurAuto-excursie Duinen van Castricum en Pier van IJmuidenGert van der Horn
za. 25 maart 7.00 uurVoorjaarswandeling De Delftse Hout, start Papaver
za.1 april 7.00 uurVoorjaarswandeling De Delftse Hout, start Papaver
zo. 2 april Van 8.00 uur tot 12.00 uur.Zondag fiets- en wandelexcursie Groenzoom
Peter Elfferich
za.8 april 7.00 uurFietsexcursie De Ruigte, Broekpolder
Toine Andernach en Alfred Pellemans
za. 8 april 7.00 uurVoorjaarswandeling De Delftse Hout, start Papaver
za. 15 april 7.00 uurFietsexcursie DriemanspolderAlfred Pellemans
za. 15 april 7.00 uurVoorjaarswandeling De Delftse Hout, start Papaver
vr. 21 april 19.00 uur – 22.00 uurAvondexcursie Vockestaert: Op zoek naar de blauwborst FietsexcursieJannie de Jong
za. 22 april 7.00 uurVoorjaarswandeling De Delftse Hout, start Papaver
za. 29 aprilVoorjaarswandeling De Delftse Hout, start Papaver
za. 6 mei 04.00 uurNachtegalenexcursieHans Zweekhorst en Pieter Aaldring
za./zo. 13/14 meiDag/weekend excursie TexelToine Andernach en Kees Mostert
za. 13 mei 9.00 uur 12.00 uurWandelexcursie stadsvogeltocht Nationale Vogelweek
Pieter Aaldring
za.20 mei 7.00uurAuto-excursie Nieuwkoopse Plassen en Groene Jonker
Gert van der Horn
za. 27 mei 7.00 uurAuto-excursie Ameide Zouweboezem (onder voorbehoud)Alfred Pellemans
za. 3 juni 7.00uurFietsexcursie Kraaiennest.
Toine en Gert
za. 17 juni 7.00 uurWandelexcursie Tanthofkade/ Abtswoudsebos
Pieter Aaldring en Peter Jacobs
za. 24 juni 9.00 uurFietsrondje Zuid-Polder Delfgauw
Hans Zweekhorst
za. 26 aug. 7.00 uurAuto- excursie Brabantse BiesboschHans de Winter
Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2022

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

feb
9
do
20:00 Lezing: Atlas van boomstad Delft
Lezing: Atlas van boomstad Delft
feb 9 @ 20:00 – 22:00
Locatie : De Papaver – Delft Datum : donderdag 9 februari 2023 Aanvang : 20:00 (tot ongeveer 22:00) In plaats van de eerder aangekondigde lezing over de Ecocampus – TUD wordt de in oktober uitgestelde … Lees verder
feb
11
za
08:00 Schouwen Duiveland/ Stellendam/B...
Schouwen Duiveland/ Stellendam/B...
feb 11 @ 08:00 – 17:00
Zaterdag 11 februari , 8.00 uur, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver Kosten: € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdag 9 februari tussen 19:00 en 21:00 uur, bij Kees Mostert, tel: telefoonnr Hans … Lees verder
mrt
9
do
20:00 Lezing: De Groenzoom
Lezing: De Groenzoom
mrt 9 @ 20:00 – 22:00
Locatie : De Papaver – Delft Datum : donderdag 9 maart 2023 Aanvang : 20:00 (tot ongeveer 22:00) In 2010 werd begonnen met het omvormen van een agrarisch landschap naar een natuur- en recreatiegebied: De … Lees verder
mrt
25
za
07:00 Voorjaarswandelingen in de Delft...
Voorjaarswandelingen in de Delft...
mrt 25 @ 07:00 – 11:00
Data: Zes zaterdagen van 25 maart t/m 29 april, 07.00 uur Aanmelden: is niet nodig. Start: Korftlaan tegenover de Papaver Met de komst van de lente worden er in De Delftse Hout zes wandelingen georganiseerd door … Lees verder
08:00 Duinen van Castricum en Pier van...
Duinen van Castricum en Pier van...
mrt 25 @ 08:00 – 17:00
25 maart, 8.00 uur, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver Kosten: € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdag 23 maart tussen 19:00 en 21:00 uur, door Gert van der Horn. Tel: telefoonnr Het … Lees verder

Thank you for your upload