Home » Geen categorie (Pagina 2)

Categoriearchief: Geen categorie

Loral spot

Toine AndernachWat is dat toch een fijne app, die Collin’s Bird Guide. Alle vogels van Europa tover je met een druk op te knop tevoorschijn en kan je ook nog eens met elkaar vergelijken. Met Willem was ik vandaag in de Broekpolder. Het verlangen naar een bijzondere waarneming bezorgde ons een tunnelvisie: was dat geen topper? Er zat wel erg veel wit bij zijn snavelbasis. Maar Collin’s zette ons weer met beide benen op de grond want de grijze rug ontbrak toch echt bij dit vrouwtje kuifeend.

De beschrijvingen van de vogels in de Collin’s app zijn in het Engels. En soms kom je een woord tegen dat je niet kent. Naar aanleiding van de prachtige foto van Renate, wees Willem me op de volgende beschrijving van de brilduiker:

Adult male breeding: Head black with green gloss; large white rounded loral spot;

Wat een poëtische tekst! Maar Willem vroeg zich af wat ‘loral’ betekent en daar had ik ook even geen antwoord op. Ik ben er wel meteen ingedoken. Het blijkt van ‘lore’ te komen en dat is the space between the eye and bill in a bird or the corresponding region in a reptile or fish. In het Nederlands heet dit gebied tussen oog en snavel ‘de teugel’.

Bij het herkennen van sommige vogels speelt de teugel een belangrijke rol. Terwijl de brilduiker dus een grote ronde witte teugel heeft, is het bij de brilstern een smalle zwarte streep. En de duinpieper onderscheidt zich van de grote pieper door zijn donkerdere teugel.

Als we het wat verderop zoeken dan blijken er van de 11.000 vogels op onze aardkloot, 32 vogels te zijn met het woord ‘teugel’ in hun naam, waaronder de uit Afrika afkomstige teugelijsvogel, die een brede zwarte teugel heeft. Maar de mooiste teugelnaam is toch wel die van een Zuid-Amerikaanse kolibri: de roestteugelbergnimf. Poëtischer kan het niet.

Midwinter vogeltelling

Kees MostertMidwinter vogeltelling bebouwde kom Delft 15 en 16 januari 2022

Half januari 2022 zal de internationale watervogeltelling weer plaatsvinden. Vorig jaar januari 2021 hebben we met de leden van de Vogelwacht een mooie telling kunnen uitvoeren van de bebouwde kom van Delft en enige recreatiegebieden.

Tijdens deze telling worden alle watergangen binnen een deelgebied bezocht en geteld op alle soorten watervogels (futen, aalscholver, reigers, zwanen, ganzen, eenden, waterhoen, meerkoet en meeuwen). Opvallende zangvogels als ijsvogel en grote gele kwikstaart worden ook meegenomen. Per deelgebied kun je dus 1 lijst doorsturen met de telgegevens,

Van de eendensoorten ook graag de mannetjes en vrouwtjes apart tellen, en vergeet ook de soepeenden en tamme ganzen niet te noteren.

We zoeken nog enkele mensen ter versterking van de telling op zo 16 januari 2022. Het tellen van een deelgebied kost een tot enkele uren. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar kmos@xs4all.nl.

Nog even een terugblik op de telgegevens van januari 2021 :

De meerkoet was de meest talrijke watervogel, gevolgd door de wilde eend. Daar waar de wilde eend op geslacht werd geteld (n=461) werden opvallend meer mannetjes (410) dan vrouwtjes (209) gezien. Het aantal waterhoentjes was ook tamelijk hoog (in totaal 392).

Wat meeuwen betreft werden er enige honderden kokmeeuwen geteld, 107 zilvermeeuwen (waarvan het overgrote deel in de Buitenhof) en een kleine mantelmeeuw. Er was maar 1 stormmeeuw aanwezig, een soort die overal op de graslanden overwintert.

Opvallend was dat soorten als dodaars, slobeend en tafeleend niet werden waargenomen en de muskuseend lijkt helemaal te zijn verdwenen.

Er werden voorts nog 8 ooievaars, 6 grote zilverreigers, een brilduiker op de Delftse Hout-plas, een waterral, 5 ijsvogels en 3 grote gele kwikstaart opgemerkt en (hoewel geen watervogel) ook een roodborsttapuit in Abtswoude Bos-west. De smienten, wintertalingen en watersnippen werden alleen geteld in de wijk Technopolis, waar nog deels graslanden met sloten aanwezig zijn. De grauwe ganzen werden alleen geteld in de Bieslandse Bovenpolder.

 

Soort Bebouwde kom Recreatiegebied
Fuut 50 21
Aalscholver 30 23
Blauw reiger 36 32
Grote zilverreiger 1 7
Ooievaar 4 4
Knobbelzwaan 15 2
Grauwe gans 146
Nijlgans 84 62
Grote Canadese gans 15 17
Tamme gans 52 6
Krakeend 50 (24m, 10v) 114 (46m, 33v)
Smient 46 26
Wintertaling 7
Wilde eend 633 (347m,172v) 198 (63m, 37v)
Soepeend 101 20 (5m, 5v)
Kuifeend 70 (26m,14v) 34 (17m, 17v)
Brilduiker 1
Waterral 1
Waterhoen 289 103
Meerkoet 678 470
Watersnip 21 1
Kokmeeuw 319 45
Stormmeeuw 1 3
Zilvermeeuw 110 9
Kleine mantelmeeuw 1
IJsvogel 2 3
Grote gele kwikstaart 2 2
Roodborsttapuit 1

Bertus

Donderdag 4 november is Bertus Laros overleden. Hij was kort daarvoor 93 jaar geworden. Een hele leeftijd. Een leven vol actie, passie en doorzetten.

Hij zwaaide zijn been altijd ferm over het zadel van zijn oude herenfiets met de verschoten tassen. Daarin zijn boterhammen met kaas en onderweg plukte hij dan lookblad. ‘Lekker joh’. Onderwijl vertelde hij dan van alles over planten, dieren en vooral vogels.

Veel excursies heeft hij geleid, veel vogelliefhebbers, inmiddels ook al ouderen, heeft hij opgeleid. Vele malen met de fiets tot aan de Starrevaart voor bijzondere gasten. Die liet hij dan zien in zijn vogelboek. Een boek dat door veelvuldig gebruik eigenlijk een losbladige bundel leek.

De oude plannen van de gemeente Delft om de Korftlaan te bebouwen en een grote roeibaan aan te leggen wist hij met anderen (o.a. Jacques Schievink en Leen van Doorn) tegen te houden en alternatieven aan te dragen.

Heden ten dage wandelen wij nu door een prachtige laan naar de Bieslandse boven- en benedenpolder, met een juweel van een plasdras op de hoek. Elk jaar komen daar zijn droomvogels opvetten: tientallen grutto’s.

Het Arboretum was zijn achtertuin, het Hertenkamp zijn speelveld en de Bieslandse polder zijn schaakbord. Daar kruiste hij geregeld de degens met Jan Duijndam indien de beheersmaatregelen niet goed werden bevonden. Dan kon je weleens stoomwolkjes boven de ander zien opstijgen.

Geen blad voor de mond en met open vizier. Zaken van plezier onderscheiden. Als voorzitter van de ondernemersraad bij de kabelfabriek heeft hij gehandeld als zijn tweede natuur.

Altijd ook aanwezig op onze vergaderingen, positief en kritisch.

Het was voor ons ook logisch hem voor te dragen voor de Gouden Lepelaar. Een ereprijs voor grote inzet voor vogels en hun omgeving. Tot zijn verrassing kreeg hij die uitgereikt door de voorzitter van de Vogelbescherming tijdens ons 50-jarig jubileum in 2012.

Trots was hij en terecht! En wij ook op onze nestor.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte bij dit verlies.

Cursus Vogels Kijken 2021

In november 2021 organiseert de Vogelwacht Delft en omstreken weer een cursus “Vogels kijken voor beginners”. Tijdens deze cursus wordt volop aandacht besteed aan het herkennen en op naam brengen van vogels. Eén avond is bestemd voor het herkennen van onze broedvogels waarbij vogelzang een grote rol speelt. Ook wordt er uitleg gegeven aan het kiezen van een verrekijker en worden vogelgidsen besproken. De cursus wordt op vier avonden gegeven: do 4, do 11, do 18 en do 25 november 2021 in de Natuurschuur aan het Linneauspad 3 in Delft (per auto bereikbaar via afslag Ikea). Voor niet-leden van de Vogelwacht Delft bedragen de kosten € 40,- voor leden € 30,- dit is inclusief cursushandleiding.

Cursus data: donderdag 4, 11 ,18 en 25 november 2021

Tijd: 19:30-22:00 uur.

Locatie: De Natuurschuur, Linnaeuspad 3 in Delft (zijweg van de Korftlaan).

Organisatie: Vogelwacht Delft en Omstreken.
Kosten: Leden € 30,-, niet-leden € 40,-
Informatie en/of aanmelden: uiterlijk 1 november 2021 bij Peter Elfferich telefoonnr.

Verslag excursie ‘Kraaiennest’

Gert van der HornVerslag excursie ‘Kraaiennest’, 11 september 2021, 5 deelnemers.

Geheel conform de excursie-beschrijving stonden we op het moment van zonsopgang (iets na 7 uur) op de parkeerplaats in de Kerkpolder. Helaas konden we niet constateren of de zon ook daadwerkelijk aan het opkomen was want de dag begon wat bewolkt met een klein spatje regen. Een compact maar gezellig groepje ‘vogelaars op fiets’ om het Kraaiennest te verkennen, nu eens na in plaats van voor de zomer. Die vorige excursie waren er nog veel broedvogels te bewonderen (zie vorige verslag). Een klein stukje fietsen door Midden-Delfland en door pittoresk Schipluiden bracht ons al snel bij de weilanden en de kassen. Ondanks het jaargetijde vernamen we toch zang van tjiftjaf, roodborst en winterkoning. Het omgeploegde landje dat op het verkenningsrondje (zes dagen eerder) nog vol zat met tapuit, witte kwikstaart en een paartje gele kwikstaarten was nu leeg. Witte kwikken waren wel te horen en te zien aan de kant van de kassen.

Aangekomen aan de oostkant (eerste sluisje) van de hernieuwde vogelplas van het Kraaiennest vernam Marc direct de roep van een ijsvogel. De roep werd nog een paar keer gehoord maar het beestje liet zich niet zien. Ook niet toen we de telescopen erbij pakten. Maar gelukkig konden we zo wel andere soorten gaan ontdekken. Tot onze grote schrik hoorden we echter al vrij snel schoten van jagers vanuit de weilanden iets ten westen van het Kraaiennest. Grote groepen ganzen vlogen op, maar ook eenden, wat snippen en andere steltlopers. Triest om de schoten te horen, maar imposant om de ‘wolken’ opvliegende vogels te zien. De meeste vogels op het slikgebiedje bleven (gelukkig) wel zitten, al werden ze extra alert. We ontdekten twee groenpootruiters, oeverloper, witgatje, grutto, tureluur, en veel watersnippen, naast natuurlijk diverse eenden. Mooi om de diverse steltlopers te horen en te zien foerageren. Het pad ten zuiden van de vogelplas is in het broedseizoen afgesloten met hekken, maar deze hekken zijn inmiddels dus weer open. Zo konden we mooi langs de plas lopen, en met de fiets aan de hand en het licht in de rug goed op de plas kijken (daar waar het riet laag genoeg was). We ontdekten nog rietgorzen, tapuit, kluut, en ook de wilde zwaan die al een tijdje bij het Kraaiennest vertoeft.

Nog iets verder kwamen we bij het tweede sluisje, waar een uitstekende ’telescoop-opstel-plaats’ is. We konden weinig andere soorten meer ontdekken op de plas. Wel vlogen er grote groepen kneutjes met andere vinkensoorten over, richting het veld met zonnebloemen. We ontdekten dat die bloemensoort niet alleen grote maar ook kleinere varianten kent. In ieder geval waren deze ook in trek bij de putters en groenlingen die de kneutjes vergezelden. Via een ommetje langs de boerderij reden we richting de Duifpolder, maar onderweg konden we uiteraard de heerlijke taart en koffie ‘bij de buurvrouw’ niet laten staan. Met de nodige extra (en) strong koffie kwamen de gesprekken lekker op gang. De diepgang werd gezocht met een discussie over de ethiek van de vogelaar. Turkse tortels en kauwtjes waren ook ter plekke, huismus leek afwezig maar liet zich snel nadat we weer op de fiets waren gestapt toch horen.

In de Duifpolder vinden we twee kleine plasjes met afgeschermde grindeilandjes voor o.a. visdief en kokmeeuw. Nu vinden we er geen visdief, maar wel diverse eenden, waaronder een smient. Boven de weilanden jagen ook enkele torenvalken. Bij gebrek aan nieuwe vogelsoorten besloten we nog wat bloemensoorten te benoemen met vogels in hun naam: zwanenbloem, (avond)koekoeksbloem, etc. Iets verderop kun je de Vlaardingse vaart oversteken met een zelfbedieningspontje. Met vereende krachten wisten we het ding ons naar de overkant te laten varen. Tot slot nog een leuk stukje fietsen langs de vaart. Imposante groepen boerenzwaluwen (waaronder veel juveniele) konden hier nog bewonderd worden. Nu was het nog een klein stukje fietsen terug naar Delft. Bij het Tanthofpark gekomen concludeerden we dat we een lekkere vogelochtend hadden gehad met veel leuke soorten en prima vogelweer.

Met een subset deelnemers deden we nog een rondje Vockestaert in de hoop een purperreiger bij te kunnen schrijven. Dat lukte niet. We trotseerden de dreigende buien, en aan het einde van het rondje spotten we nog een mooie roofvogel, een sperwer, in de buurt van een nest dat Gerda in de hoogspanningsmast langs het spoor ontdekte. We speculeerden fantasievol over de soorten die een dergelijke locatie voor hun nest zouden kunnen kiezen, ondanks de wetenschap dat de slechtvalk waarschijnlijk de enige realistische optie onder ‘klifbroeders’ zou zijn. Navraag bij een vogelkenner uit de buurt (na de excursie) bood uitkomst: het bleek door kraaien gebouwd te zijn. En met dat kraaiennest was de cirkel rond en rondden we de excursie af. En extra reden om deze ‘Westlandse plassen excursie’ nu om te dopen tot ‘Excursie Kraaiennest’.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2021

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

mei
28
za
07:00 Auto-excursie Ameide Zouweboezem
Auto-excursie Ameide Zouweboezem
mei 28 @ 07:00 – 16:00
Ameide/Zouweboezem Zaterdag 28 mei, 7.00 uur, auto-excursie Start Korftlaan tegenover de Papaver. Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 26 mei tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, Tel: telefoonnr Dé … Lees verder
jun
4
za
07:00 Fietsexcursie Kraaiennest
Fietsexcursie Kraaiennest
jun 4 @ 07:00 – 13:00
Zaterdag 4 juni, fietsexcursie Start: Onder Ons/Zwembad Kerkpolder om 7.00 uur Informatie en aanmelden op donderdag 2 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij Toine Andernach. Tel: telefoonnr Een aangepaste (halve dag) fietsexcursie aan de … Lees verder
jun
10
vr
19:00 Wandel-avondexcursie plas-drasge...
Wandel-avondexcursie plas-drasge...
jun 10 @ 19:00 – 21:00
Avondexcursie plas-drasgebied Korftlaan o.a. oeverzwaluwwand Vrijdag 10 juni, 19.00-21.00 uur, wandelexcursie Start Korftlaan tegenover de Papaver Informatie en aanmelden op donderdag 9 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij Annemieke van Oosten. Tel: telefoonnr . … Lees verder
jun
18
za
07:00 Wandelexcursie Tanthofkade
Wandelexcursie Tanthofkade
jun 18 @ 07:00 – 12:00
Zaterdag 18 juni, 7.00 uur, wandelexcursie Start Partycentrum Onder Ons (tegenover zwembad Kerkpolder) Informatie en aanmelden op donderdag 16 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Pieter Aaldring, Tel: telefoonnr De Tanthofkade kent een … Lees verder
jun
25
za
09:00 Fietsrondje Zuid-Polder Delfgauw
Fietsrondje Zuid-Polder Delfgauw
jun 25 @ 09:00 – 12:00
Zaterdag 25 juni, fietsexcursie Start Zuideindseweg bij de N470 om 11.00 uur Informatie en aanmelden op donderdagavond 1 oktober tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, Tel: telefoonnr . De Zuidpolder van Delfgauw … Lees verder

Thank you for your upload