Home » Werkgroepen

Category Archives: Werkgroepen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Innovatie in de steenuilenkast

Opnieuw een innovatie ten behoeve van de steenuiltjes. De eerste was een labyrint om predatie door marters te voorkomen. De tweede was een stoepje onder het invlieggat om te voorkomen dat nog niet vliegvaardige uilskuikens voortijdig naar beneden vallen. Het stoepje was zo populair dat de kuikens elkaar verdrongen en er af duwden. De oplossing was een veranda waar aanzienlijk meer ruimte op beschikbaar is. Deze wordt er eenvoudig tegenaan geplaatst met twee klosjes om geen capillair te veroorzaken wat de levensduur zou beperken.

Opnieuw belangstelling voor ons werk door een golfclub

Leo Meewisse

Na de golfclub te Schipluiden met 10 stuks en de Rijswijkse golfclub met 15 stuks is nu op eigen verzoek toegetreden de Golfclub Concordia. Concordia een multi-sport vereniging gevestigd pal naast de Hertenkamp.
Overweging was de beoogde groenere uitstraling en bestrijding van de emelten die graag gegeten worden door de spreeuwen en zeer schadelijk zijn voor de greens. Emelten zijn het larve stadium van de langpootmug (Tipula cziziki).

Groenzoom deels afgesloten om broedende vogels rust te geven

Van de website van het Algemeen Dagblad :

Het broedseizoen van de (weide)vogels komt eraan. Om vogelsoorten zoals de tureluur en de kievit rust te geven tijdens die periode, zijn enkele delen van het natuurgebied de Groenzoom in Pijnacker van 15 maart tot 15 juli afgesloten.
Honden moeten, grotendeels, verplicht vast. Voor vragen kunt u contact opnemen met beheerder Cor Noorman via: beheer@degroenzoom.nl.

Afwerking oeverzwaluwwand

Leo MeewisseAfgelopen weekend hebben we de oeverzwaluwwand gereedgemaakt. 218 gaten bijgevuld met leemzand en de gladde wandplaten aan de kopzijden ruw gemaakt met tegellijm. Mooie voedingsbodem voor korstmossen en algen. Bovenop ingezaaid met een bijen bloemen mengsel. Inmiddels heeft een scholekster er al een nest kommetje gecreëerd.

Jaaroverzicht waarnemingen regio Delft 2018

Jan KoreneefIn dit overzicht wordt een beeld geschetst welke soorten, met een nadruk op zeldzame, in 2018 gezien zijn. Als bijlage is een overzicht met de fenologie (datum van eerste en laatste waarneming) van zomer- en wintergasten toegevoegd met daarbij de naam van de waarnemer. In de tekst van jaaroverzicht zal bij uitzondering worden ingegaan op de eerste aankomstdatum van een soort als deze ook in de bijlage is opgenomen. In het overzicht van het eerste halfjaar 2018 zijn al bijzondere soorten genoemd als Zwarte Ibis, Steltkluut, Zeearend, Buidelmees, Kwartelkoning en Grauwe Klauwier. In het tweede halfjaar valt het aantal doortrekkende Rode Wouwen en de meldingen van Morinelplevier en Roze Spreeuw op. Dé Klapekster uit de Broekpolder leek even zijn vaste stek van enkele jaren geleden opnieuw te hebben ingenomen. In november waren 2 Koereigers in de Noordpolder van Delfgauw te vinden….

De tekst van dit artikel is een deel van het hele artikel, dat in het komende nummer van het verenigingsblad “De Vogelstreken” te vinden is.

Zwanen en Ganzen

Op 25 januari vlogen drie exemplaren Wilde Zwaan naar het noorden boven de Droogmakerij in de Oude Polder van Pijnacker. Eind oktober werd een volwassen exemplaar Wilde Zwaan met ring gefotografeerd in de Commandeurspolder. Op 15 december vlogen er twee naar zuidwest over de Polder van Biesland en op de 23e was een ouderpaar met 2 juv. kort aanwezig in het Kraaiennest. Kleine Zwanen verbleven zowel in 2017 als dit jaar lange tijd ver oostelijk tot in de Baltische staten, Polen en het oosten van Duitsland…..lees meer in de Vogelstreken

Eenden

Grote Zaagbek wordt op 25 februari met 9 exemplaren geclaimd, overvliegend naar oost, boven de Duifpolder en op 5 maart met een man vliegend boven Maasland. Van 22 t/m 26 november was een man Grote Zaagbek in de Nieuwe Droogmaking te zien. Van 27 t/m 29 november kreeg hij vrouwelijk gezelschap. ….lees meer in de Vogelstreken

Patrijs, Aalscholver, Reigers, Ooievaar, Zwarte Ibis, Lepelaar, Roerdomp en Futen

Het is einde verhaal voor de Patrijs in de Harnaschpolder. Op 7 augustus werden daar voor het laatst 6 Patrijzen gezien  De stand in de Harnaschpolder ging al gestaag achteruit sinds het grondverzet en de bebouwing op het terrein in 2018 steeds verder toenam. Op 8 en 9 april werden nog 6 exemplaren (3 paar) geteld. …lees meer in de Vogelstreken

Kleine Zilverreiger is op 20 mei met 2 exemplaren tegelijk in de Broekpolder – De Ruigte gezien. Op 10 en 12 mei was er één aanwezig in de Bergboezem e.o. …lees meer in de Vogelstreken

Roofvogels

De winterwaarnemingen van Blauwe Kiekendief beperkten zich tot januari. Tussen 9 en 24 januari werd een (hetzelfde?) mannelijk exemplaar gezien en gefotografeerd in de Duifpolder, Broekpolder, Bergboezem e.o., Vockestaart-gebied en de Holierhoekse polder. 14 augustus werd de eerste ‘najaars’ Blauwe Kiek (vrouw of juv.) in het Vockestaert-gebied gezien. …

Vanwege de voorgenomen sloop van het EWI-gebouw is het Slechtvalkennest op het dak van het Elektrogebouw van de TU Delft begin dit jaar verplaatst naar de toren van Bouwkunde. De verplaatsing was succesvol en op 8 maart werd het eerste ei gelegd. De jonge Slechtvalken zijn op 8 mei geringd. De rest van het jaar worden uit verschillende polders met grote regelmaat Slechtvalken gemeld (363 meldingen in 2018). De hormonen speelden al op 28 december op bij een paar baltsende Slechtvalken boven de Pijnackerse wijk Koningshof en Keizershof.

De eerste Zwarte Wouw werd op 30 maart boven Nieuwe Droogmaking gezien. …lees meer in de Vogelstreken

De eerste Visarend voor onze regio werd op 18 april boven het Kandelaar-gebied gezien en gefotografeerd.

De eerste Ruigpootbuizerd vloog op 18 oktober over de Holierhoekse polder. Op 27 oktober zagen 3 waarnemers een exemplaar in de buurt van de Tweemolentjeskade overvliegen. Een dag erna zagen twee waarnemers er een in de Nieuwe Droogmaking. 3 november ook weer twee waarnemers boven Ackerdijkse plassen en Zuidpolder e.o. …lees meer in de Vogelstreken

Rallen en Kraanvogels

Waterrallen doen het goed door de zachte winters en worden regelmatig gemeld (totaal 372 meldingen in 2018) uit verschillende moerasachtige gebieden. …lees meer in de Vogelstreken

Plevieren en Steltlopers

Goudplevieren blijven bij gunstige weersomstandigheden (geen bevroren bodem) vaak in de regio hangen in groepjes van enkele tientallen tot max. 200 ex. Het max. aantal voor 2018 van resp. ca. 400 en 500 ex, werd eind oktober vastgesteld in polder Schieveen en polder Negenhuizen / Zouteveen….lees meer in de Vogelstreken

Op 4 augustus werden twee naar winterkleed ruiende Krombekstrandlopers in de Nieuwe Droogmaking gefotografeerd. De trend van hogere aantallen waarin Bosruiter de laatste jaren te zien was, lijkt te zijn doorbroken. …

Op 10 maart werd in de Holierhoekse polder de eerste Groenpootruiter gemeld. Op 24 augustus werd in de Ackerdijkse plassen het hoogste aantal Groenpootruiters van 2018, 7 ex., geteld. 29 september vloog de laatste Groenpootruiter van dit jaar naar het zuidwesten vanuit de Nieuwe Droogmaking. …lees meer in de Vogelstreken

Meeuwen, Sterns, Zomertortel, Koekoek, Uilen, Gierzwaluw, IJsvogel, Spechten en Kraaiachtigen, Roze Spreeuw

Grote Mantelmeeuwen werden vooral in de maanden januari t/m april gemeld. Van 16 t/m 21 maart was een exemplaar aanwezig in de Nieuwe Droogmaking. De eerste Zwartkopmeeuw (1e kj) werd op 10 februari in de Bergboezem e.o. gezien. …lees meer in de Vogelstreken

Vanaf 5 mei lijkt in de Broekpolder (De Ruigte) één paar Zomertortel aanwezig te zijn, tot 2 juli zijn er 57 meldingen van dit waarschijnlijk laatste koppel Zomertortels in de verre omtrek…

Bosuil heeft succesvol gebroed (uitgevlogen jongen) in de Polder van Biesland en in (de Noordpolder van) Delfgauw. …lees meer in de Vogelstreken

Kleine Bonte Specht werd (5 x) tot begin mei gemeld in de Broekpolder, ná 8 mei werden geen vervolgmeldingen van deze soort gedaan. Betreft het (toch) een broedpaar(?). ..

De Groene specht doet het uitstekend! …lees meer in de Vogelstreken

Leeuweriken, Zwaluwen, Piepers en Kwikstaarten

De enige gemelde Boomleeuwerik van dit voorjaar vloog op 17 maart over de Harnaschpolder. In het najaar vlogen er op 11 oktober ca. 18 over de Broekpolder. De laatste voor 2018 vloog op 4 november boven de Nieuwe Droogmaking naar het zuidwesten. Op 12 oktober vlogen ca. 200 Veldleeuweriken naar zuidwest bij de Woudweg (Schiedam).

Grote Gele Kwikstaart overwinteren in stedelijk gebied (platte daken van schuren) en langs slootkanten in het buitengebied. …lees meer in de Vogelstreken

Lijsterachtigen en Tapuiten

Van 6 t/m 13 april was een man Beflijster aanwezig in De Balij. Het hoogste aantal van 7 ex. werd op 12 april in Recreatiegebied Poldervaart gezien. Een zeldzame waarneming (en de enige) voor dit najaar werd op 15 oktober in de Ackerdijkse plassen gedaan….lees meer in de Vogelstreken

11 en 12 oktober waren de piekdagen voor de trek van Koperwieken: resp.ca. 300 over de Broekpolder en ca. 380 exemplaren over de Woudweg (Schiedam). …lees meer in de Vogelstreken

Zangers

Cetti´s zangers zetten hun expansie in 2018 volop voort. Wat te denken van 685 meldingen in 2018 tegen ‘slechts’ 302 in 2016? …

De eerste Snor zat op 5 april (5 dagen later dan 2017) te zingen in het Abtswoudse bos – west. In april / mei wordt hij behalve op deze locatie vooral gemeld vanuit Nieuwe Droogmaking (op 15 april 3 afzonderlijk zingende mannen), Vockestaert-gebied, Vlaardingse Vlietlanden en Ackerdijkse plassen. …lees meer in de Vogelstreken

Braamsluipers zijn in 2018 139 keer gemeld tegen 108 in 2017. De soort profiteerde dit jaar, evenals de eerder besproken Spotvogel, van de relatief gunstige weersomstandigheden op hun oostelijke trekroute. …lees meer in de Vogelstreken

Overwinterende Tjiftjaffen worden in januari gemeld uit Tanthof, Broekpolder, Vockestaert-gebied, Ackerdijkse plassen, Polder van Biesland, Begraafplaats Jaffa, Harnaschpolder, Dobbeplas en Ypenburg….lees meer in de Vogelstreken

Vliegenvangers, Mezen, Grauwe Klauwier, Klapekster, Roodmus, Vinken

Begraafplaats Hofwijk en de Broekpolder geven altijd de meeste kans op Vuurgoudhaantjes…lees meer in de Vogelstreken

Op de valreep van 2018 werd op 31 december een paar Buidelmees in het Vockestaert-gebied ontdekt. Een paar jaar geleden zijn hier ook met enige regelmaat Buidelmezen te zien geweest. …lees meer in de Vogelstreken

Exoten en escapes

Op 16 februari werd zowel in Polder Schieveen als in de Lage Abtwoudsche polder een Zwarte Zwaan gezien. Op 20 februari en 26 april werd de soort gemeld in de Zuidpolder van Delfgauw / Compensatiegebied N470. In de Commandeurspolder werd er een gezien op 5 mei. Op 29 september en 18 oktober was een exemplaar aanwezig in de Groeneveldse polder.19 december was er één aanwezig in de Droogmakerij in de Oude Polder van Pijnacker. In Oude Leede werd op 7 april een Zwarthalszwaan met vier pullen gefotografeerd. Op Begraafplaats Hofwijk was 25 december een Helmparelhoen ondergedoken voor de Kerst…lees meer in de Vogelstreken

De cijfers

De eerste plaats van doorgegeven soorten wordt ook in 2018 geprolongeerd door de Buizerd. Grote Zilverreiger staat met weinig verschil op een tweede plaats. De Ooievaar (nu een 14e plaats) is van de 8e plaats verdreven door de Krakeend. Blauwe Reiger staat op een 11e plaats. De Grauwe gans stijgt van de 9e naar de 7e plaats en Zwarte Kraai duikelt van de 10e naar de 29e plaats. De milde winters dragen bij aan duikvlucht van Smient: in 2016 nog op de 4e plek, naar de 18e in 2017 en naar plek 31 in 2018. In 2018 zijn er 74.869 (2017: 70.658) waarnemingen doorgegeven op de waarnemingensite van Vogelwacht Delft e.o. (incl. hybriden, escapes en exoten). Cumulatief zijn er 862.494 vogels gezien (2017: 879.212). Wat aantallen vogels betreft zijn dat bijna 120.000 vogels minder dan in 2016: 984.055. Alle waarnemers gezamenlijk hebben in totaal 248 soorten (2017: 257) (incl. verzamelsoorten, hybriden, escapes etc.) doorgegeven. In die 248 zitten alle geclaimde soorten, ook enkele, mijns inziens dubieuze. Vermoedelijk zijn in 2018 zo´n 242 vogelsoorten (incl. escapes, exoten, hybriden etc.) daadwerkelijk in de Delftse regio te zien geweest…lees meer in de Vogelstreken

Jan Koreneef

Regiomoderator waarnemingen Vogelwacht Deft e.o.

Lees meer in het komende nummer “Vogelstreken”, een uitgave van de Vogelwacht Delft e.o.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

feb
13
do
20:00 Lezing: Natuurlijk inclusief bouwen
Lezing: Natuurlijk inclusief bouwen
feb 13 @ 20:00 – 22:00
Ireen Muller, gemeente Den Haag Er heerst een grote bouwwoede in Nederland, de druk op de natuur wordt daardoor steeds groter. Om deze druk niet groter te laten zijn is het thema Natuurlijk inclusief bouwen ontstaan. Irene Mulder … Continue reading
mrt
12
do
20:00 Lezing: De regenworm
Lezing: De regenworm
mrt 12 @ 20:00 – 22:00
Jeroen Onrust, onderzocht het belang van regenwormen op de vruchtbaarheid van agrarisch land en voor de voedselvoorziening van weidevogels. “Ik vind het belangrijk om voor de worm op te komen, dat brengt onze wereld verder”, aldus Jeroen … Continue reading
mrt
14
za
07:00 NIEUW: Excursie Rondje Texel
NIEUW: Excursie Rondje Texel
mrt 14 @ 07:00 – 18:00
Start Korftlaan tegenover de Papaver. Kosten € 0,07 per kilometer en de veerkosten per auto. (€ 37,- tarief 2019!). Informatie en aanmelden op donderdag 5 maart 2020 tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de … Continue reading
mrt
21
za
07:00 Ochtendwandeling Delftse Hout
Ochtendwandeling Delftse Hout
mrt 21 @ 07:00 – 11:00
Aanmelden: is niet nodig. Start: Bij de Papaver aan de Korftlaan Met de komst van de lente worden er in de Delftse Hout zes wandelingen georganiseerd Een wandeling duurt ongeveer 2-3 uur. Om 7.00 uur … Continue reading
mrt
28
za
07:00 Ochtendwandeling Delftse Hout
Ochtendwandeling Delftse Hout
mrt 28 @ 07:00 – 11:00
Aanmelden: is niet nodig. Start: Bij de Papaver aan de Korftlaan Met de komst van de lente worden er in de Delftse Hout zes wandelingen georganiseerd Een wandeling duurt ongeveer 2-3 uur. Om 7.00 uur … Continue reading