Home » Werkgroepen » Vogelwerkgroep

Categoriearchief: Vogelwerkgroep

Watervogeltelling bebouwde kom Delft en Omstreken

Kees Mostert

Dit is alweer de derde telling van de watervogels in tijdens de midwinter telling in de bebouwde kom van Delft. Hierbij is opnieuw de hele bebouwde kom en ook alle omliggende recreatiegebieden geteld. De tellingen werden uitgevoerd door 12 tellers, namelijk Alfred, Annemieke, Freek, Gerard, Gert, Hans, Helene, Kees, Pieter, Raymond, Rik en Rosemarijn.
Deze januari is ook de bebouwde kom van Pijnacker geteld, en wel door Peter, Han en Marc. Het resulteerde in een hele aardige telling met onder meer 28 krakeenden en 170 waterhoentjes in de bebouwde kom van Pijnacker.

De weersomstandigheden tijdens de telling waren bijzonder te noemen, aangezien er afgelopen week een heuse vorstperiode heeft plaatsgevonden (in tegenstelling tot de voorgaande tellingen). Er waren drie nachten op rij met matige vorst waardoor alle kleine slootjes maar ook de andere watergangen dicht waren gevroren. Alleen op grotere wateren, zoals de Delftse Hout plas, was nog wat open water. Hier verzamelden zich dan ook grote aantallen watervogels. Aangezien het vrijdag weer begon te dooien stond er op de meeste sloten een laagje water en waren op een aantal plekken kleine wakken aanwezig.

Opvallende voorlopige conclusies

 • Er werden maar liefst 61 aalscholvers in de bebouwde kom opgemerkt (vorig jaar maar 10) en met recreatiegebieden erbij maar liefst 102 !
 • Er werd 1 dodaars opgemerkt en wel in een wak in de Delftse Hout plas
 • Het aantal ganzen was vrijwel gelijk aan die van vorig jaar
 • Smienten werden in groepen opgemerkt in de Delftse Hout-plas (180), Abtswoudse Bos (83 en 9) en Akkerdijkse Bos (71) en 2 in Pijnacker
 • Het aantal wilde eenden in Delft was wat hoger dan vorig jaar (1036 tov 802 ex.). Het is aannemelijk dat er wat bij zijn gekomen uit de dichtgevroren poldersloten in de omgeving.
 • Het aantal mannetjes wilde eenden was opnieuw veel groter dan vrouwtjes (478 versus 325).
 • 9% van de wilde eenden behoort tot de categorie “soepeend”
 • Er waren 12 krakeenden aanwezig in de bebouwde kom van Delft (en 28 in Pijnacker)
 • Het aantal waterhoentjes (406) en meerkoeten (1350) was vergelijkbaar met vorig jaar
 • Bij de op leeftijd gebrachte kokmeeuwen was slechts een enkele procent onvolwassen
 • Stormmeeuwen ontbreken nagenoeg in de bebouwde kom (slechts 2 geteld)
 • Er werden geen mantelmeeuwen/pontische meeuwen dan wel geelpootmeeuwen ontdekt
 • 6 ijsvogels werden opgemerkt (waarvan 3 in de bebouwde kom) en 3 grote gele kwikstaarten
 • In de bebouwde kom Pijnacker werd ook een brandgans, een bergeend en een kievit gezien
 • Sommige deelgebieden waren wel heel erg saai omdat vrijwel alle water was dichtgevroren en er nauwelijks of geen wakken aanwezig waren.

Zeldzame exoten

Er werden tijdens deze telling toch nog 2 muskuseenden gevonden en wel in het Hertenkamp, in een wak tussen wat wilde eenden en meerkoeten.

Gerard ontdekte in een Buitenhof een mannetje mandarijneend in een wak langs de Bachsingel. Het mannetje was in volledig prachtkleed en was nogal gecharmeerd van een veel groter wilde eend vrouwtje. Als dat maar goed gaat..

Het verslag zal verder worden uitgewerkt en ook worden aangeboden aan ons blad “Vogelstreken”.

Mandarijneend
Resultaten telling Delft
Resultaten telling Pijnacker

Binnenkort Expositie: De vogels van Delft en omgeving

In 2022 bestond de Vogelwacht Delft e.o. 60 jaar. In die 60 jaar is er in Delft en omgeving veel veranderd. De stad is behoorlijk uitgebreid en er zijn nieuwe natuur- en recreatiegebieden bijgekomen. Dit heeft een grote impact gehad op de vogelstand. Voor de leden van de Vogelwacht is onder redactie van ecoloog Kees Mostert en Gerard Dumaij het boek ‘De Vogels van Delft en omgeving’ uitgebracht over de geschiedenis van 60 jaar vogels tellen in deze omgeving. Er zijn vogels verdwenen en verschenen onder invloed van de veranderende omgeving en het klimaat. Zo is het aantal bosvogels toegenomen, maar gaat het met de weidevogels en vogels in de stad helaas minder goed.

Op basis van dit boek wordt nu een expositie ingericht dat door de vele prachtige foto’s een inspiratiebron is voor het spotten van vogels. Je ontvangt ook tips voor de eigen tuin en omgeving waarmee je zelf positief kunt bijdragen aan de vogelstand. De expositie geeft ook informatie over de vrijwillige weidevogelwachters. Deze vrijwilligers helpen boeren en natuurbeheerders met het beschermen van weidevogels.

De expositie is gemaakt door De Papaver in samenwerking met de Vogelwacht Delft e.o. en is gesubsidieerd door de Gemeente Delft, het IJsvogelfonds (Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcodeloterij) en de Groene Motor. De expositie is gratis te bezoeken tot 16 april 2024.
Momenteel wordt nog gewerkt aan interactieve onderdelen voor kinderen. De officiële opening van de expositie wordt binnenkort bekendgemaakt.

Watervogeltelling weekend 15-17 jan 2023 gemeente Delft

Kees Mostert

Dat was me een telling wel zeg ! Een zeer onstuimig weekend, waarbij vooral zaterdag de hele dag veel regen viel en eigenlijk niet te tellen viel. Met wat kunst en vliegwerk is het toch weer gelukt het hele stedelijke gebied met recreatiegebieden van Delft op watervogels te tellen.

De meerkoet stond duidelijk op nummer 1 (1205 vogels), gevolgd door wilde eend (802 vogels), waterhoen (302 vogels) en kokmeeuw (300 vogels). Op Technopolis werden in de natte graslandjes maar liefst 23 watersnippen en een bokje geteld. In de bebouwde kom werden 4 grote gele kwikstaarten genoteerd en in de recreatiegebieden 2 ijsvogels. Een ondergelopen bouwperceel bij Calve werd gebruikt als rustplaats door 105 kokmeeuwen, 12 zilvermeeuwen, enige stormmeeuwen en enkele groepjes ganzen.

Opvallend is dat bij de op geslacht getelde wilde eenden er 449 betrekking hebben op mannetjes en slechts 306 op vrouwtjes. Bij de krakeend ging het om 127 mannetjes tegenover 106 vrouwtjes.

Ten opzichte van januari 2022 werden van bijna alle vogelsoorten lagere aantallen genoteerd, behalve van de knobbelzwaan (24 ipv 11 vogels) en krakeend (239 ivm 220 vogels). Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het slechte weer van invloed is geweest op de tellingen. Veel open wateren waren leeg, terwijl veel watervogels zich deels verborgen langs beschutte oevers ophielden. De vele buien en vooral harde wind maakte het tellen van watervogels er niet gemakkelijker op. De telling in januari 2024 zal dit wellicht duidelijk maken.

Hieronder zie je in de tabel de totalen weergegeven in 2022 en 2023 van gemeente Delft, onderverdeeld in bebouwd gebied en recreatiegebied. Al met al toch maar weer 4000 vogels geteld, verdeeld over 33 aan water gebonden vogelsoorten.

Met dank aan Annemieke, Rosemarijn, Alfred, Raymond, Hans, Rik, Helene, Pieter, Gert, Sjoerd en Freek van het tellen van de telgebieden !

Gemeente Delft20222023
SoortbebouwdrecreatiegebiedTotaal
BebouwdrecreatiegebiedTotaalFuut433477
392463
Blauwe reiger302757
361854
Aalscholver371754
101525
Ooievaar134
224
Grote zilverreiger145
055Knobbelzwaan6511
17724
Grauwe gans14258272
11260271
Nijlgans8871159
11131142
Canadese gans8239247
154156
Tamme gans15419
29433Wintertaling31922
459
Smient246488
22325
Wilde eend8462811127
513289802
Soepeend17823201
10927136
Krakeend76144220
71168239
Slobeend01010

44
Kuifeend9588183
47108155
Tafeleend011

22
Mandarijneend101
000Waterral077
011
Waterhoen39678474
24953302
Meerkoet8106201430
6825231205Watersnip23023
Bokje1
1
Houtsnip1
1
0
0Zilvermeeuw74781
361450
Stormmeeuw538
325
Kokmeeuw39786483
25545300
Kleine mantelmeeuw101
202
Grote mantelmeeuw000
000IJsvogel000
022
Grote gele kwikstaart000
404
Cetti’s zanger055
033

Jaarverslag 2022

Jan Koreneef

Het jaarverslag van 2022 is gereed en ligt voor publicatie bij de redactie van ons blad “De Vogelstreken”. Jan Koreneef geeft een gedetailleerd beeld over de vogels die onze regio in 2022 hebben bezocht. Op deze website wordt het jaarverslag niet integraal opgenomen, maar wordt per pagina steeds een klein stukje getoond. Zie rechterzijde van dit scherm. Voor het jaarverslag zelf verwijzen we naar ons clubblad.

Hieronder zijn de statistieken en het fenologisch overzicht te lezen.

De soorten met de hoogst gemelde (cumulatieve) aantallen in 2022:

SoortAantal
Kolgans146.201
Brandgans83.575
Spreeuw68.541
Kievit55.979
Grauwe gans53.343
Smient49.383
Grutto37.843
Kleine rietgans34.890
Wulp23.774
Kokmeeuw19.556

De soorten die in 2022 het vaakst werden doorgegeven:

SoortAantal
Meerkoet2.376
Grote zilverreiger2.198
Grauwe gans2.139
Kuifeend2.135
Grutto2.133
Blauwe reiger1.989
Buizerd1.818
Kievit1.806
Krakeend1.735
Wilde eend1.710

Top 5 van atlasblokken waar de meeste waarnemingen in 2022 werden gedaan:

AtlasblokGebiedAantal
37-35-22/23 37-35-21/31Broekpolder Aalkeet – Buitenpolder19.756
37-26-23/24 37-26-15Ackerdijkse plassen / Bergboezem e.o.10.290
37-17-32/33 en 41/42/43Berkel en Rodenrijs – Nieuwe Droogmaking10.076
37-26-41/51Vockestaert / Polder Noord Kethel6.652
37-16-43/44/54Zuidpolder van Delfgauw / Groene Keijzer3.238

FENOLOGIE ZOMERGASTEN 2022
zie ook : waarneming.nl

SOORTEerste WNWaarnemer
Zomertaling – Spatula querquedula03-mrt
Kwartel – Coturnix coturnix14-mei
Purperreiger – Ardea purpurea11-apr
Visarend – Pandion haliaetus12-apr
Wespendief – Pernis apivorus21-mei
Grauwe Kiekendief – Circus pygargus22-apr
Zwarte Wouw – Milvus migrans11-apr
Kwartelkoning – Crex crex14-mei
Porseleinhoen – Porzana porzana11-apr
Kleine Plevier – Charadrius dubius05-mrt
Morinelplevier – Charadrius morinellusGEEN WAARNEMING IN 2022
Regenwulp – Numenius phaeopus22-mrt
Krombekstrandloper – Calidris ferruginea21-apr
Temmincks Strandloper – Calidris temminckii22-apr
Kleine Strandloper – Calidris minutaGEEN WAARNEMING IN 2022
Bosruiter – Tringa glareola02-apr
Visdief – Sterna hirundo08-apr
Zwarte Stern – Chlidonias niger13-apr
Zomertortel – Streptopelia turtur18-mei
Koekoek – Cuculus canorus14-apr
Gierzwaluw – Apus apus21-apr
Draaihals – Jynx torquilla01-mei
Roodpootvalk – Falco vespertinus04-sep
Boomvalk – Falco subbuteo17-apr
Grauwe Klauwier – Lanius collurioGEEN WAARNEMING IN 2022
Wielewaal – Oriolus oriolus28-apr
Oeverzwaluw – Riparia riparia09-mrt
Boerenzwaluw – Hirundo rustica02-apr
Huiszwaluw – Delichon urbicum12-apr
Fluiter – Phylloscopus sibilatrixGEEN WAARNEMING IN 2022
Fitis – Phylloscopus trochilus22-mrt
Grote Karekiet – Acrocephalus arundinaceus16-mei
Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus21-mrt
Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus10-apr
Bosrietzanger – Acrocephalus palustris04-mei
Spotvogel – Hippolais icterina07-mei
Sprinkhaanzanger – Locustella naevia12-apr
Snor – Locustella luscinioides28-mrt
Tuinfluiter – Sylvia borin14-apr
Braamsluiper – Sylvia curruca16-apr
Grasmus – Sylvia communis14-apr
Beflijster – Turdus torquatus11-apr
Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata09-mei
Blauwborst – Luscinia svecica11-mrt
Nachtegaal – Luscinia megarhynchos14-apr
Bonte Vliegenvanger – Ficedula hypoleuca16-apr
Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus16-apr
Paapje – Saxicola rubetra18-apr
Tapuit – Oenanthe oenanthe09-apr
Gele Kwikstaart – Motacilla flava28-mrt
Engelse Kwikstaart – Motacilla flava flavissima15-apr
Rouwkwikstaart – Motacilla alba yarrellii06-feb
Boompieper – Anthus trivialis16-apr

FENOLOGIE WINTERGASTEN 2022:

soortLaatste WN 2022Waarnemer
Rotgans – Branta bernicla29-mrt
Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii07-feb
Wilde Zwaan – Cygnus cygnus30-mei
Smient – Mareca penelope25-apr
Pijlstaart – Anas acuta05-mei
Topper -Aytha marila12-apr
IJseend – Clangula hyemalis23-jan
Brilduiker – Bucephala clangula11-jan
Nonnetje – Mergellus albellus12-apr
Grote Zaagbek – Mergus merganserGEEN WAARNEMING IN 2022
Middelste Zaagbek – Mergus serratorGEEN WAARNEMING IN 2022
Roodhalsfuut -Podiceps grisegenaGEEN WAARNEMING IN 2022
Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis13-jul
Ruigpootbuizerd – Buteo lagopusGEEN WAARNEMING IN 2022
Goudplevier – Pluvialis apricaria12-mei
Bonte Strandloper – Calidris alpina10-mei
Bokje – Lymnocryptes minimus27-apr
Watersnip – Gallinago gallinago15-mei
Witgat – Tringa ochropus03-jun
Zwarte Ruiter – Tringa erythropus03-jun
Reuzenstern – Hydroprogne caspia08-mei
Smelleken – Falco columbarius11-mei
Klapekster – Lanius excubitorGEEN WAARNEMING IN 2022
Pestvogel – Bombycilla garrulusGEEN WAARNEMING IN 2022
Strandleeuwerik – Eremophila alpestrisGEEN WAARNEMING IN 2022
Bladkoning – Phylloscopus inornatusGEEN WAARNEMING IN 2022
Kramsvogel – Turdus pilaris26-apr
Koperwiek – Turdus iliacus05-mei
Grote Gele Kwikstaart – Motacilla cinerea30-mei
Grote Pieper – Anthus richardiGEEN WAARNEMING IN 2022
Keep – Fringilla montifringilla15-apr
Sijs – Spinus spinus25-mrt
IJsgors – Calcarius lapponicusGEEN WAARNEMING IN 2022
Sneeuwgors – Plectrophenax nivalisGEEN WAARNEMING IN 2022

Oeverzwaluwen ringen

Hans Zweekhorst

Vanmorgen vroeg stond Rinse van der Vliet al bij het station te wachten. Het is 6.30 uur en fantastisch weer. Bij de Korftlaan is het weer heerlijk druk van de oeverzwaluwen, Annemieke van Oosten stond al klaar om te helpen. Zij kan zo netjes schrijven: ringnummer, geslacht+broedcode, vleugellengte en gewicht. En zij staat de geïnteresseerde voorbijgangers zo keurig te woord alsof ze stewardess is.

Dit jaar is de bovenlaag van de betonnen wand omgeschept, het wespennest verdwenen en blijkbaar vonden de oeverzwaluwen dat helemaal goed. 127 nesten hebben we geteld. En heel veel jongen en ouders geringd. Het vangen gaat heel subtiel met een mistnet. Ze vliegen er in en we halen ze eruit. Gisteravond bij het Kraaiennest zat er zelfs een rietzanger in.

Vorige week maakten we onze eerste ronde bij de Korftlaan. Alle zwaluwen cirkelden hoog in de lucht. Tot onze verbazing zat er mannetje sperwer op de grond voor de gaten, klaar om toe te slaan. Na een paar minuten vond hij ons irritant dichtbij en vloog weg. Zijn neef deed het anders. De boomvalk scheurde het wolkje in en greep er een om in het bos op te peuzelen of zit er soms een nest in het Hertekamp? Vandaar dat ik vandaag de camera heb meegenomen en probeerde wat vluchtbeelden uit. Mijn geluk kon niet op. De sperwerman ziet de zwaluwwand blijkbaar als voederplek, want hij was er weer en deed zijn neef correct na.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2023

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

apr
24
wo
19:30 Cursus “Vogels kijken voor begin...
Cursus “Vogels kijken voor begin...
apr 24 @ 19:30 – 22:00
De cursus voor 2024 is al helemaal vol. Eventuele aanmeldingen komen op de wachtlijst. Na de enthousiast bezochte cursus Vogels kijken voor beginners in het voorjaar van 2023, pikken Toine Andernach en Hans de Winter … Lees verder
apr
26
vr
19:00 Avondexcursie Vockestaert: Op zo...
Avondexcursie Vockestaert: Op zo...
apr 26 @ 19:00 – 21:00
Rondje Vockestaert, op zoek naar de blauwborst Vrijdagavond 26 april, fiets- wandelexcursie Start: Begin fietspad langs Abtswoude (kruising Abtswoude met Nieuwe Mantjeskade) van 19.00 uur tot 21.00 uur. Informatie en aanmelden op donderdagavond 25 april … Lees verder
apr
27
za
07:00 Excursie bij de cursus “Vogels k...
Excursie bij de cursus “Vogels k...
apr 27 @ 07:00 – 10:00
Excursie voor de deelnemers aan de cursus “Vogels kijken voor beginners”.
07:00 Fietsexcursie Broekpolder/Vlietl...
Fietsexcursie Broekpolder/Vlietl...
apr 27 @ 07:00 – 15:00
De Ruigte, gebied in de Broekpolder Zaterdag 27 april, 7.00 uur, fietsexcursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver Informatie en aanmelden op donderdag 25 april tussen 19.00 en 21.00 uur bij Alfred Pellemans. Tel: telefoonnr De … Lees verder
07:00 Voorjaarswandeling Delftse Hout
Voorjaarswandeling Delftse Hout
apr 27 @ 07:00 – 10:00
Data: Vijf zaterdagen van 30 maart t/m 27 april, 07.00 uur Aanmelden: is niet nodig. Start: Korftlaan tegenover de Papaver Met de komst van de lente worden er in De Delftse Hout vijf wandelingen georganiseerd door … Lees verder

Thank you for your upload