Home » Werkgroepen » Vogelwerkgroep

Categoriearchief: Vogelwerkgroep

Watervogeltelling weekend 15-17 jan 2023 gemeente Delft

Kees Mostert

Dat was me een telling wel zeg ! Een zeer onstuimig weekend, waarbij vooral zaterdag de hele dag veel regen viel en eigenlijk niet te tellen viel. Met wat kunst en vliegwerk is het toch weer gelukt het hele stedelijke gebied met recreatiegebieden van Delft op watervogels te tellen.

De meerkoet stond duidelijk op nummer 1 (1205 vogels), gevolgd door wilde eend (802 vogels), waterhoen (302 vogels) en kokmeeuw (300 vogels). Op Technopolis werden in de natte graslandjes maar liefst 23 watersnippen en een bokje geteld. In de bebouwde kom werden 4 grote gele kwikstaarten genoteerd en in de recreatiegebieden 2 ijsvogels. Een ondergelopen bouwperceel bij Calve werd gebruikt als rustplaats door 105 kokmeeuwen, 12 zilvermeeuwen, enige stormmeeuwen en enkele groepjes ganzen.

Opvallend is dat bij de op geslacht getelde wilde eenden er 449 betrekking hebben op mannetjes en slechts 306 op vrouwtjes. Bij de krakeend ging het om 127 mannetjes tegenover 106 vrouwtjes.

Ten opzichte van januari 2022 werden van bijna alle vogelsoorten lagere aantallen genoteerd, behalve van de knobbelzwaan (24 ipv 11 vogels) en krakeend (239 ivm 220 vogels). Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het slechte weer van invloed is geweest op de tellingen. Veel open wateren waren leeg, terwijl veel watervogels zich deels verborgen langs beschutte oevers ophielden. De vele buien en vooral harde wind maakte het tellen van watervogels er niet gemakkelijker op. De telling in januari 2024 zal dit wellicht duidelijk maken.

Hieronder zie je in de tabel de totalen weergegeven in 2022 en 2023 van gemeente Delft, onderverdeeld in bebouwd gebied en recreatiegebied. Al met al toch maar weer 4000 vogels geteld, verdeeld over 33 aan water gebonden vogelsoorten.

Met dank aan Annemieke, Rosemarijn, Alfred, Raymond, Hans, Rik, Helene, Pieter, Gert, Sjoerd en Freek van het tellen van de telgebieden !

Gemeente Delft20222023
SoortbebouwdrecreatiegebiedTotaal
BebouwdrecreatiegebiedTotaalFuut433477
392463
Blauwe reiger302757
361854
Aalscholver371754
101525
Ooievaar134
224
Grote zilverreiger145
055Knobbelzwaan6511
17724
Grauwe gans14258272
11260271
Nijlgans8871159
11131142
Canadese gans8239247
154156
Tamme gans15419
29433Wintertaling31922
459
Smient246488
22325
Wilde eend8462811127
513289802
Soepeend17823201
10927136
Krakeend76144220
71168239
Slobeend01010

44
Kuifeend9588183
47108155
Tafeleend011

22
Mandarijneend101
000Waterral077
011
Waterhoen39678474
24953302
Meerkoet8106201430
6825231205Watersnip23023
Bokje1
1
Houtsnip1
1
0
0Zilvermeeuw74781
361450
Stormmeeuw538
325
Kokmeeuw39786483
25545300
Kleine mantelmeeuw101
202
Grote mantelmeeuw000
000IJsvogel000
022
Grote gele kwikstaart000
404
Cetti’s zanger055
033

Jaarverslag 2022

Jan Koreneef

Het jaarverslag van 2022 is gereed en ligt voor publicatie bij de redactie van ons blad “De Vogelstreken”. Jan Koreneef geeft een gedetailleerd beeld over de vogels die onze regio in 2022 hebben bezocht. Op deze website wordt het jaarverslag niet integraal opgenomen, maar wordt per pagina steeds een klein stukje getoond. Zie rechterzijde van dit scherm. Voor het jaarverslag zelf verwijzen we naar ons clubblad.

Hieronder zijn de statistieken en het fenologisch overzicht te lezen.

De soorten met de hoogst gemelde (cumulatieve) aantallen in 2022:

SoortAantal
Kolgans146.201
Brandgans83.575
Spreeuw68.541
Kievit55.979
Grauwe gans53.343
Smient49.383
Grutto37.843
Kleine rietgans34.890
Wulp23.774
Kokmeeuw19.556

De soorten die in 2022 het vaakst werden doorgegeven:

SoortAantal
Meerkoet2.376
Grote zilverreiger2.198
Grauwe gans2.139
Kuifeend2.135
Grutto2.133
Blauwe reiger1.989
Buizerd1.818
Kievit1.806
Krakeend1.735
Wilde eend1.710

Top 5 van atlasblokken waar de meeste waarnemingen in 2022 werden gedaan:

AtlasblokGebiedAantal
37-35-22/23 37-35-21/31Broekpolder Aalkeet – Buitenpolder19.756
37-26-23/24 37-26-15Ackerdijkse plassen / Bergboezem e.o.10.290
37-17-32/33 en 41/42/43Berkel en Rodenrijs – Nieuwe Droogmaking10.076
37-26-41/51Vockestaert / Polder Noord Kethel6.652
37-16-43/44/54Zuidpolder van Delfgauw / Groene Keijzer3.238

FENOLOGIE ZOMERGASTEN 2022
zie ook : waarneming.nl

SOORTEerste WNWaarnemer
Zomertaling – Spatula querquedula03-mrt
Kwartel – Coturnix coturnix14-mei
Purperreiger – Ardea purpurea11-apr
Visarend – Pandion haliaetus12-apr
Wespendief – Pernis apivorus21-mei
Grauwe Kiekendief – Circus pygargus22-apr
Zwarte Wouw – Milvus migrans11-apr
Kwartelkoning – Crex crex14-mei
Porseleinhoen – Porzana porzana11-apr
Kleine Plevier – Charadrius dubius05-mrt
Morinelplevier – Charadrius morinellusGEEN WAARNEMING IN 2022
Regenwulp – Numenius phaeopus22-mrt
Krombekstrandloper – Calidris ferruginea21-apr
Temmincks Strandloper – Calidris temminckii22-apr
Kleine Strandloper – Calidris minutaGEEN WAARNEMING IN 2022
Bosruiter – Tringa glareola02-apr
Visdief – Sterna hirundo08-apr
Zwarte Stern – Chlidonias niger13-apr
Zomertortel – Streptopelia turtur18-mei
Koekoek – Cuculus canorus14-apr
Gierzwaluw – Apus apus21-apr
Draaihals – Jynx torquilla01-mei
Roodpootvalk – Falco vespertinus04-sep
Boomvalk – Falco subbuteo17-apr
Grauwe Klauwier – Lanius collurioGEEN WAARNEMING IN 2022
Wielewaal – Oriolus oriolus28-apr
Oeverzwaluw – Riparia riparia09-mrt
Boerenzwaluw – Hirundo rustica02-apr
Huiszwaluw – Delichon urbicum12-apr
Fluiter – Phylloscopus sibilatrixGEEN WAARNEMING IN 2022
Fitis – Phylloscopus trochilus22-mrt
Grote Karekiet – Acrocephalus arundinaceus16-mei
Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus21-mrt
Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus10-apr
Bosrietzanger – Acrocephalus palustris04-mei
Spotvogel – Hippolais icterina07-mei
Sprinkhaanzanger – Locustella naevia12-apr
Snor – Locustella luscinioides28-mrt
Tuinfluiter – Sylvia borin14-apr
Braamsluiper – Sylvia curruca16-apr
Grasmus – Sylvia communis14-apr
Beflijster – Turdus torquatus11-apr
Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata09-mei
Blauwborst – Luscinia svecica11-mrt
Nachtegaal – Luscinia megarhynchos14-apr
Bonte Vliegenvanger – Ficedula hypoleuca16-apr
Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus16-apr
Paapje – Saxicola rubetra18-apr
Tapuit – Oenanthe oenanthe09-apr
Gele Kwikstaart – Motacilla flava28-mrt
Engelse Kwikstaart – Motacilla flava flavissima15-apr
Rouwkwikstaart – Motacilla alba yarrellii06-feb
Boompieper – Anthus trivialis16-apr

FENOLOGIE WINTERGASTEN 2022:

soortLaatste WN 2022Waarnemer
Rotgans – Branta bernicla29-mrt
Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii07-feb
Wilde Zwaan – Cygnus cygnus30-mei
Smient – Mareca penelope25-apr
Pijlstaart – Anas acuta05-mei
Topper -Aytha marila12-apr
IJseend – Clangula hyemalis23-jan
Brilduiker – Bucephala clangula11-jan
Nonnetje – Mergellus albellus12-apr
Grote Zaagbek – Mergus merganserGEEN WAARNEMING IN 2022
Middelste Zaagbek – Mergus serratorGEEN WAARNEMING IN 2022
Roodhalsfuut -Podiceps grisegenaGEEN WAARNEMING IN 2022
Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis13-jul
Ruigpootbuizerd – Buteo lagopusGEEN WAARNEMING IN 2022
Goudplevier – Pluvialis apricaria12-mei
Bonte Strandloper – Calidris alpina10-mei
Bokje – Lymnocryptes minimus27-apr
Watersnip – Gallinago gallinago15-mei
Witgat – Tringa ochropus03-jun
Zwarte Ruiter – Tringa erythropus03-jun
Reuzenstern – Hydroprogne caspia08-mei
Smelleken – Falco columbarius11-mei
Klapekster – Lanius excubitorGEEN WAARNEMING IN 2022
Pestvogel – Bombycilla garrulusGEEN WAARNEMING IN 2022
Strandleeuwerik – Eremophila alpestrisGEEN WAARNEMING IN 2022
Bladkoning – Phylloscopus inornatusGEEN WAARNEMING IN 2022
Kramsvogel – Turdus pilaris26-apr
Koperwiek – Turdus iliacus05-mei
Grote Gele Kwikstaart – Motacilla cinerea30-mei
Grote Pieper – Anthus richardiGEEN WAARNEMING IN 2022
Keep – Fringilla montifringilla15-apr
Sijs – Spinus spinus25-mrt
IJsgors – Calcarius lapponicusGEEN WAARNEMING IN 2022
Sneeuwgors – Plectrophenax nivalisGEEN WAARNEMING IN 2022

Oeverzwaluwen ringen

Hans Zweekhorst

Vanmorgen vroeg stond Rinse van der Vliet al bij het station te wachten. Het is 6.30 uur en fantastisch weer. Bij de Korftlaan is het weer heerlijk druk van de oeverzwaluwen, Annemieke van Oosten stond al klaar om te helpen. Zij kan zo netjes schrijven: ringnummer, geslacht+broedcode, vleugellengte en gewicht. En zij staat de geïnteresseerde voorbijgangers zo keurig te woord alsof ze stewardess is.

Dit jaar is de bovenlaag van de betonnen wand omgeschept, het wespennest verdwenen en blijkbaar vonden de oeverzwaluwen dat helemaal goed. 127 nesten hebben we geteld. En heel veel jongen en ouders geringd. Het vangen gaat heel subtiel met een mistnet. Ze vliegen er in en we halen ze eruit. Gisteravond bij het Kraaiennest zat er zelfs een rietzanger in.

Vorige week maakten we onze eerste ronde bij de Korftlaan. Alle zwaluwen cirkelden hoog in de lucht. Tot onze verbazing zat er mannetje sperwer op de grond voor de gaten, klaar om toe te slaan. Na een paar minuten vond hij ons irritant dichtbij en vloog weg. Zijn neef deed het anders. De boomvalk scheurde het wolkje in en greep er een om in het bos op te peuzelen of zit er soms een nest in het Hertekamp? Vandaar dat ik vandaag de camera heb meegenomen en probeerde wat vluchtbeelden uit. Mijn geluk kon niet op. De sperwerman ziet de zwaluwwand blijkbaar als voederplek, want hij was er weer en deed zijn neef correct na.

Watervogels in de bebouwde kom van Delft in januari 2022

Kees MostertAfgelopen weekend, 15-16 januari 2022, werd in gemeente Delft op watervogels geteld tijdens de internationale watervogeltelling door leden van de Vogelwacht Delft. Zowel de bebouwde kom als de recreatiegebieden werden geteld op alle vogelsoorten die in en om watergangen voorkomen. Dit was de derde winter op rij waarin deze telling plaatsvond.

Normaal gesproken worden vooral open watergebieden en grasland geteld, maar in de bebouwde kom kunnen ook belangrijke aantallen watervogels voorkomen. De bebouwde kom van Delft is een bolwerk voor soorten als wilde eend, waterhoen, meerkoet en kokmeeuw, maar ook het aantal overwinterende futen, blauwe reigers, aalscholvers en nijlganzen mag er wezen.

De meerkoet is opnieuw de meest getelde watervogel, gevolgd door de wilde eend. Sinds de jaren tachtig is het aantal overwinterende wilde eenden in de bebouwde kom drastisch afgenomen (in de bebouwde kom; 2994 in 1968, 2700 in 1986 tegenover 846 vogels nu). Opvallend bij wilde eenden is dat er veel meer mannetjes (694) aanwezig zijn dan vrouwtjes (435). Maar liefst 474 waterhoentjes werden geteld, waarvan het overgrote deel zich ophoudt in de bebouwde kom. Steeds meer nijlganzen (88), aalscholvers (37), krakeenden (76) verblijven in de bebouwde kom en er werd ook een mannetje Mandarijneend gemeld in de Buitenhof. In de recreatiegebieden om Delft kleine zijn kleine aantallen smienten, slobeenden, wintertalingen, enkele watersnippen en een houtsnip (hoewel geen watervogel) aanwezig en maar liefst 8 waterrallen en een aantal cetti’s zangers.

Wat meeuwen betreft werden er enige honderden kokmeeuwen geteld, vele tientallen zilvermeeuwen, 8 stormmeeuwen en een kleine mantelmeeuw. IJsvogels en grote gele kwikstaarten werden opvallend genoeg niet gemeld (maar zijn wel waargenomen buiten de tellingen).

De volgende gebieden zijn geteld; Indische buurt/Bomenwijk en centrum (Kees Mostert), wijk 3 west (Annemieke van Oosten), wijk 3 oost (Rosemarijn van Limburg-Stirum), T.U. wijk (Bart Vastenhouw), Voorhof (Alfred Pellemans), Buitenhof (Gerard Dumaij), Tanthof-west (Helene Everwijn), Tanthof-oost (Rik van der Maat), Technopolis en Ackerdijkse Bos (Sjoerd van Donselaar), Abtswoude Bos-west en Kerkpolder(Pieter Aaldring en Gert van der Horn) en Hans Zweekhorst (Emerald).

WATERVOGELTELLING DELFT JAN 2022 Bebouwde kom Recreatiegebied Totaal
Fuut 43 34 77
Blauwe reiger 30 27 57
Aalscholver 37 17 54
Ooievaar 1 3 4
Grote zilverreiger 1 4 5
Knobbelzwaan 6 5 11
Grauwe gans 14 258 272
Nijlgans 88 71 159
Canadese gans 8 239 247
Tamme gans 15 4 19
Wintertaling 3 19 22
Smient 24 64 88
Wilde eend 846 281 1127
Soepeend 178 23 201
Krakeend 76 144 220
Slobeend 10 10
Kuifeend 95 88 183
Tafeleend 1 1
Mandarijneend 1 1
Waterral 7 8
Waterhoen 396 78 474
Meerkoet 810 620 1430
Watersnip 2 2
Houtsnip 1 1
Zilvermeeuw 74 7 81
Stormmeeuw 5 3 8
Kokmeeuw 397 86 483
Kleine mantelmeeuw 1 1
Grote mantelmeeuw 0
IJsvogel 0
Grote gele kwikstaart 0
Cetti’s zanger 5 5

2022 – Jaar van de Merel – doe mee!

Uit verschillende telprojecten blijkt dat de merel, vooral in het stedelijk gebied, al langer achteruitgaat. Het broedsucces van de soort vertoont een zelfde trend. Daarom is 2022 door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Merel (www.jaarvandemerel.nl ). Samen met zo veel mogelijk vogelliefhebbers wordt onderzocht wat er aan de hand is met de merel, zowel wat de productie van jongen betreft, als met hun leefgebied en voedsel.

De merel is de talrijkste broedvogel van Nederland. In de afgelopen twee eeuwen ontwikkelde de soort zich van schuwe bosvogel naar bekende tuinvogel. Tot de eeuwwisseling namen merels toe, maar vanaf 2016 verdween bijna een derde van de populatie. Waarschijnlijk deels als het gevolg van het usutu-virus, maar de precieze oorzaken zijn nog onbekend. Deze plotselinge afname is reden om de merel beter te gaan onderzoeken.

Hoe kan worden meegedaan worden met het onderzoek?

Merel en bessentelling
Met de onderzoeksvraag of een vermindering van de hoeveelheid groen in de stad (en dus voedsel) misschien een rol speelt bij de overleving van de merels. Met een merel- en bessentelling wordt geprobeerd daar meer over te weten te komen. Elke deelnemer telt vanaf 1 januari wekelijks de merels in de tuin, op het balkon, of in het plantsoen waarop uitgekeken wordt. Van belang is aan te vinken waar ze van aten. Zaten ze in de sierappel? Wroetten ze in het gazon? Of lieten ze de lijsterbes deze week links liggen? De resultaten van de telling geven waardevolle informatie over welke voedselbronnen door het jaar heen belangrijk zijn voor de merel.

Tuinvogeltelling 2022
Om een vinger aan de pols te houden is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen ‘hun’ merels (blijven) tellen. De jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling op 28, 29 en 30 januari 2022 is daartoe een geschikt moment. Door de grootschalige aanpak van deze telling (er doen tienduizenden tellers mee) en het langjarig verloop geeft het een mooi beeld van aantallen en verspreiding door de jaren heen.

Nestkaartenproject
Jaarlijks worden enkele tientallen merelnesten gevolgd voor het Nestkaartenproject. Om goede uitspraken te kunnen doen over het broedsucces van de Merel zijn meer nestkaarten nodig. Sovon wil graag weten wat het aandeel succesvolle nesten is en hoeveel jongen er uitvliegen. En of daar verschillen in zijn tussen het stedelijk en landelijk gebied. Hiertoe kan het beste een korte cursus Merelnesten zoeken en volgen gevolgd worden. De cursus vindt in de periode april-mei plaats. Onder leiding van een ervaren professional leer je alle stappen: van het ‘koud’ zoeken naar nesten tot het noteren en invoeren van de gegevens via de app AviNest en het Nestkaartprogramma.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2022

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

jun
3
za
07:00 Fietsexcursie Kraaiennest
Fietsexcursie Kraaiennest
jun 3 @ 07:00 – 14:00
Zaterdag 3 juni, fietsexcursie Start: Onder Ons/Zwembad Kerkpolder om 7.00 uur Informatie en aanmelden op donderdag 1 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij Gert van der Horn, Tel: telefoonnr Een aangepaste (halve dag) fietsexcursie … Lees verder
jun
17
za
07:00 Wandelexcursie Tanthofkade
Wandelexcursie Tanthofkade
jun 17 @ 07:00 – 11:00
Zaterdag 17 juni, 7.00 uur, wandelexcursie Start Partycentrum Onder Ons (tegenover zwembad Kerkpolder) Informatie en aanmelden op donderdag 15 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Pieter Aaldring, Tel: telefoonnr Peter Jacobs is mede- … Lees verder
jun
24
za
09:00 Fietsrondje Zuidpolder Delfgauw
Fietsrondje Zuidpolder Delfgauw
jun 24 @ 09:00 – 13:00
Zaterdag 24 juni, fietsexcursie Start Zuideindseweg bij de N470 om 9.00 uur Informatie en aanmelden op donderdagavond 1 oktober tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, Tel: telefoonnr . De Zuidpolder van Delfgauw … Lees verder
aug
26
za
07:00 Auto- excursie Brabantse Biesbosch
Auto- excursie Brabantse Biesbosch
aug 26 @ 07:00 – 17:00
Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 7.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 24 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter. Telnr.: telefoonnr Al 13 jaar lang is … Lees verder

Thank you for your upload