Home » Werkgroepen » Vogelwerkgroep (Pagina 2)

Categoriearchief: Vogelwerkgroep

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u niets missen, abonneer u dan op de nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Onze sponsors

Huiszwaluwtil Rijswijk Buiten geplaatst

Pieter AaldringOp 28 april was het dan zo ver. Na ongeveer twee jaar voorbereiden, praten, overleggen, initiatief laten, initiatief nemen, het aanvragen van vergunningen bij de gemeente en het Hoogheemraadschap is op initiatief van de Vogelwacht Delft e.o. een heuse huiszwaluwtil geplaatst in de Rijswijkse nieuwbouwwijk Rijswijk Buiten.

De gemeente Rijswijk had deze wijk aangewezen als voorbeeldwijk om zoveel mogelijk ecologische maatregelen te realiseren. Eén van de soorten waarvoor voorzieningen voor de hand lagen, was de huiszwaluw. Er is sinds enige jaren sprake van een uitdijende populatie afkomstig van de Kerstanjewetering op de rand van Delft, Den Hoorn en Rijswijk. Een aantal zwaluwen had de nieuwbouwwoningen ontdekt als fijne nestplaats. Door de open, lemige plekken tussen de nieuwbouwactiviteiten was er genoeg nestmaterieel te vinden. Zo was er de afgelopen jaren sprake van een kolonie van ongeveer 60 tot 70 broedparen. Lang niet gek voor een vogel die het lang niet overal even makkelijk heeft.

Echter, wat wil het geval; veel bewoners van de nieuwbouwwoningen willen na een aantal jaren hun witte dak-overstekken schilderen en bikken dan de nestkommetjes weg; vaak wel netjes na het broedseizoen, maar toch, weg is weg. Het was dus tijd om na te denken over alternatieve broedlocaties niet te ver van de huidige nesten. Een huiszwaluwtil was dan een logische oplossing. De gemeente Rijswijk had bij monde van Reinder de Boer en stadsecoloog Michel Barendse een mooi bedrag gereserveerd en hoopte dat een aantal bewoners het initiatief zouden nemen om zo’n til te plaatsten. Echter voor een handjevol bewoners is het best wel een financieel risico om zo’n til te bestellen.

Dus na enig overleg in het bestuur van de Vogelwacht hebben we de handschoen opgepakt. Offerte aangevraagd bij Vivara, een omgevings- en een watervergunning aangevraagd bij de gemeente respectievelijk het Hoogheemraadschap Delfland en de plaatsing begeleid, samen met Hans Zweekhorst.

Graag willen de til nog officieel openen met een informatiebord, samen met alle betrokken inclusief de enthousiaste bewoners. Deze laatste willen we ook graag inzetten bij het open houden van door de gemeente aangewezen modderplaatsen, waar de zwaluwen zelf nestmateriaal kunnen verzamelen, mochten ze persé zelf een nestkommetje willen bouwen.

Nu maar hopen dat de vogels de til aan het Terras van Sion kunnen vinden. Ik zal in ieder geval vaak een oogje in het spreekwoordelijke zeil houden.

Sleepslangbemester

John KleijwegHet eerste kievitsei in Midden Delfland is dit jaar gevonden op 14 maart. Het eerste gruttonest met vier eieren werd gevonden op 25 maart.

We zijn met vrijwilligers volop in de weer om deze vroege legsels te beschermen voor het geweld van de sleepslang bemester. We leggen stalen deksels over de nesten zodat de zware slang erover heen kan glijden.

Tot nu toe hebben we meer dan 100 kievit- en grutto-nesten gered. Dit alles vergt veel (vrijwillige) man/vrouw uren; gemiddeld wel twee uur per beschermd nest. De nesten moeten eerst worden gezocht, en een dag later beschermd.

Dit alles wordt gecoördineerd door de Vogelwerkgroep Midden Delfland

Wat weten we na vijf jaar tuintelling?

Nederland telt 5,4 miljoen tuinen. Er zijn veel waarnemingen, maar nauwelijks systematisch verzamelde gegevens van de verschillende diersoorten die in onze tuinen leven. Naast de jaarlijkse eenmalige publiekstellingen, zoals de Nationale Tuinvogeltelling en de Tuinvlindertelling vond in Nederland geen monitoring plaats van het dierenleven in tuinen. Daarom is in 2015 de Jaarrond Tuintelling gestart, met als doel om gegevens te verzamelen van het dieren en plantenleven in tuinen en antwoord te geven op de volgende vragen: welke soorten leven in tuinen, in welke aantallen door het jaar heen en wat is de trend over meerdere jaren?

Zie voor meer informatie : https://www.tuintelling.nl/

of download de brochure :  https://www.tuintelling.nl/downloads/DLN02_Tuintelling.pdf

 

Houd uw hond aan de lijn in de polder

Onderstaand persbericht is opgesteld door het Weidevogelpact Midden-Delfland. In het Weidevogelpact Midden-Delfland werken Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Natuurlijk Delfland (voorheen: KNNV afdeling Delfland), LTO Noord afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten en de Vogelwerkgroep Midden-Delfland samen om de weidevogelpopulatie in Midden-Delfland in stand te houden.

Wat de Vogelwacht Delft betreft, geldt dit voor alle polders en natuurgebieden in en om Delft.

Houd uw hond aan de lijn in de polder
Het is prachtig weer en bij al het thuis zitten is het natuurlijk heerlijk om even met de hond een wandeling te maken door de polder. Doe dat ook gerust, maar houd uw hond bij een wandeling door of langs de polder wel aan de lijn. Er zijn afgelopen week veel meldingen gekomen van loslopende honden die door de polder achter hazen en weidevogels aanrennen. Voor deze kwetsbare dieren is dit funest.

Denk aan de grutto’s

Er wordt op dit moment volop gebroed in de polder. Grutto’s, kieviten en andere weidevogels zijn van heinde en verre gekomen om hun nest in de weilanden van Midden-Delfland te maken. Ze broeden 4 weken op 4 eieren. Daarna lopen de kuikens nog 4 tot 5 weken in de polder voordat ze kunnen vliegen. Weidevogels zijn enorm bang voor honden. Op plekken waar honden door het weiland lopen, gaan ze niet broeden. Ook is de kans groot dat ze hun nest verlaten en de eieren niet uitkomen.

Kwetsbare vogels

Het gaat niet goed in Nederland met de oer-Hollandse weidevogels zoals grutto, tureluur en kievit. Zo is het aantal grutto’s de laatste tien jaar met 50% achteruitgegaan. Zo’n 90% van de West-Europese gruttopopulatie broedt in Nederland. Als deze vogel in ons land uitsterft heeft dat desastreuse gevolgen voor de Europese populatie. We kunnen ons dus geen extra verliezen door verstoring veroorloven.

Helpt u mee?

Veel boeren en vrijwilligers doen nu in het voorjaar hun uiterste best om de weidevogelkuikens te beschermen, helpt u mee? Houd uw hond op paden door het weiland, zoals het Doelpad, het Dijkpolderpad en de Tanthofkade, aan de lijn. Let ook op bij paden die vlak langs het weiland lopen, zoals het ommetje in het Kraaiennest en de Trekkade, zodat uw hond niet over de sloot of het hek springt. Neem het zekere voor het onzekere en lijn hem op deze stukken aan. Ziet u honden loslopen in deze gebieden, attendeer de eigenaar dan op de jonge haasjes en de broedende weidevogels. Samen zorgen we ervoor dat deze dieren hun jongen is alle rust groot kunnen brengen!

Midwinter vogeltelling bebouwde kom Delft

Kees Mostert

De internationale watervogeltelling vind jaarlijks plaats tijdens in het weekend halverwege januari. Omdat er tellingen bestaan van de bebouwde kom in Delft uit de jaren tachtig was ik benieuwd in hoeverre er verschillen in aantallen en soorten zijn opgetreden. Bovendien is er dit jaar speciale aandacht van uit SOVON voor de wilde eend. Daarom heb ik afgelopen januari 2020 de bebouwde kom van Delft opnieuw op watervogels geteld. De weersomstandigheden waren in beide winters enigszins vergelijkbaar. Dat wil zeggen geen vorst of sneeuw en de temperatuur ruimschoots boven nul graden.

Tijdens de telling afgelopen januari 2020 was de meest talrijke watervogel niet meer de wilde eend, maar de meerkoet met iets meer dan 600 vogels. Van de wilde eend werden nog maar 456 vogels geteld (met de soepeenden erbij 514). Nog maar 20% (!) van de totaal in 1986. Van de andere eenden zijn verspreid over de buitenwijken 30 krakeenden en 22 kuifeenden geteld. Het aantal waterhoentjes (203) was twee keer zo hoger dan in 1986 (105). Exoten als de nijlgans hebben zich ruim verspreid over de bebouwde kom met 62 vogels (grotendeels in paren). Andere soorten werden in kleine aantallen aangetroffen. Er werden maar liefst 7 grote gele kwikstaarten aangetroffen.

In januari 1986 was de wilde eend de meest talrijke watervogel met 2663 exemplaren. De aantallen waren tamelijk gelijk verdeeld over de verschillende wijken. Soepeenden werden toen niet apart genoteerd en werden bij de wilde eend opgeteld. Van andere  eendensoorten werden alleen kuifeend (16 vogels in de TU wijk) en de muskuseend (verspreid over de stad 20 vogels) aangetroffen. Van de meerkoet werden 217 vogels geteld, gevolgd door waterhoen met 105 vogels. Andere aangetroffen soorten hadden waren blauwe reiger (14 vogels), knobbelzwaan (4), tamme gans (26). Van de meeuwensoorten werden alleen 13 zilvermeeuwen en 1 stormmeeuw geteld. Andere soorten waren schaars of niet aanwezig. Exoten als nijlgans waren buitengewoon schaars.

DELFT JAN 1986 Indische buurt Centrum wijk 3 TU wijk Voorhof Buitenhof TOTAAL
Dodaars
Fuut
Aalscholver
Blauwe reiger 6 1 6 1 14
Ooievaar
Knobbelzwaan 4 4
Grauwe gans
Canadese gans
Tamme gans 12 7 5 2 26
Nijlgans
Krakeend
Wilde eend 335 408 555 283 484 598 2663
Soepeend ng Ng Ng ng Ng Ng ng
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend 16 16
Muskuseend 3 16 1 20
Waterhoen 8 18 28 2 49 105
Meerkoet 48 8 30 70 1 60 217
Kokmeeuw Ng Ng ng ng Ng ng ng
Stormmeeuw 1 1
Kleine mantelmeeuw
Zilvermeeuw 2 11 13
Grote gele kwikstaart
Aantal soorten 7 3 7 10 5 9 11
Aantal 402 416 620 437 492 712 3079

 

DELFT JAN 2020 Indische buurt Centrum wijk 3 TU wijk Voorhof Buitenhof TOTAAL
Dodaars
Fuut 6 6 12
Aalscholver 3 3 6 12 2 26
Blauwe reiger 2 4 4 1 5 16
Ooievaar 1 1
Knobbelzwaan 2 1 3
Grauwe gans
Canadese gans 1 1
Tamme gans 4 15 19
Nijlgans 6 24 8 14 10 62
Krakeend 2 4 6 18 30
Wilde eend 22 42 92 10 98 192 456
Soepeend 3 4 14 9 28 58
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend 7 8 7 22
Muskuseend
Waterhoen 14 6 58 34 39 52 203
Meerkoet 26 148 128 88 118 98 606
Kokmeeuw 4 175 1 22 78 42 322
Stormmeeuw 1 1 2
Kleine mantelmeeuw
Zilvermeeuw 4 9 6 15 8 42
Grote gele kwikstaart 1 1 2 2 1 7
aantal soorten 12 11 10 12 12 14 18
Aantal 88 399 331 197 389 484 1888

Voor de komende winters zou het mooi zijn om de watergangen in de bebouwde kom van Delft standaard mee te nemen tijdens de midwintertelling in januari. Hiervoor zoeken we tellers die bereid zijn eenmaal per winter (tijdens de januari-telling) de watergangen in een bepaalde wijk voor hun rekening te nemen. Deze telling duurt per wijk hooguit een of enkele uren en beperkt zich uitsluitend tot de watergangen.

Voor de Indische Buurt/Bomenwijk, centrum en TU wijk zijn inmiddels belangstellenden bevonden. De wijken ten westen van het centrum en de Voorhof, Buitenhof en Tanthof zijn nog vacant. Belangstellenden kunnen zich opgeven door een email te sturen naar kmos@xs4all.nl.

Kees Mostert

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

Activiteiten

nov
4
do
19:30 Cursus Vogels Kijken 2021
Cursus Vogels Kijken 2021
nov 4 @ 19:30 – 22:00
In november 2021 organiseert de Vogelwacht Delft en omstreken weer een cursus “Vogels kijken voor beginners”. Tijdens deze cursus wordt volop aandacht besteed aan het herkennen en op naam brengen van vogels. Eén avond is … Lees verder
nov
6
za
08:00 Excursie: Oude land van Strijen...
Excursie: Oude land van Strijen...
nov 6 @ 08:00 – 16:00
Zaterdag 6 november, Oude land van Strijen/Korendijkse Slikken, auto- excursie Start Korftlaan tegenover de Papaver om 8.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer Informatie en aanmelden op donderdagavond 4 november tussen 19.00 uur en 21.00 … Lees verder
nov
11
do
19:30 Cursus Vogels Kijken 2021
Cursus Vogels Kijken 2021
nov 11 @ 19:30 – 22:00
In november 2021 organiseert de Vogelwacht Delft en omstreken weer een cursus “Vogels kijken voor beginners”. Tijdens deze cursus wordt volop aandacht besteed aan het herkennen en op naam brengen van vogels. Eén avond is … Lees verder
20:00 Lezing: Groenzoom (bij Pijnacker)
Lezing: Groenzoom (bij Pijnacker)
nov 11 @ 20:00 – 21:00
In 2010 werd begonnen met het omvormen van een agrarisch landschap met verspreid staande kassen naar een natuur- en recreatiegebied: De Groenzoom. Het is 560 hectare groot en verbindt Midden Delfland (Ackersdijkse Plassen) met het … Lees verder
nov
18
do
19:30 Cursus Vogels Kijken 2021
Cursus Vogels Kijken 2021
nov 18 @ 19:30 – 22:00
In november 2021 organiseert de Vogelwacht Delft en omstreken weer een cursus “Vogels kijken voor beginners”. Tijdens deze cursus wordt volop aandacht besteed aan het herkennen en op naam brengen van vogels. Eén avond is … Lees verder