Home » Actviteiten

Categoriearchief: Actviteiten

Excursie Kennemerduinen & IJmuiden, 23 Maart 2019

Gert van der HornTien man/vrouw sterk vertrokken we om 8:00 uur bij de Papaver. De laatste keer ‘uitslapen’ want de rest van het seizoen beginnen de excursies weer om 7:00 uur. Deze keer richting de Parnassia parkeerplaats aan de Noordwest kant van het grote Kennemerduinen gebied, waar we in het verleden nog wel eens geconfronteerd werden met een massale wandeltocht. Deze keer kwam het beter uit want die wandeltocht is nu pas een week later gepland. Dus konden we in betrekkelijke rust vanaf de parkeerplaats het mooie duingebied in lopen. Direct al hadden we boomleeuweriken de smiezen, en ook al snel in het vizier. Zingende fladderaars met korte staartjes, die ons nog diverse malen tijdens de wandeling zouden vergezellen. Het laarzenpad stond iets te diep onder water voor gewone wandelschoenen, dus vervolgden we onze route op het gebaande pad. Op veel plekken zaten heggenmussen uitbundig te zingen, ze lieten zich ook gemakkelijk in de verrekijkers bewonderen. Even later ook roodborsttapuiten, met vibrerend staartbewegingen, al verstopten zij zich soms buiten ons zicht. We riepen richting een hoge duintop met mooi zicht rondom, en met zicht op het vogelmeer, nog een beetje in de verte.

Op het water konden we met de telescoop al diverse vogelsoorten onderscheiden, waaronder een brilduiker en geoorde fuut. In de verte hoorden we een wulp roepen. Ter plekke kwamen de boomleeuweriken nog een showtje weggeven. Eerst in de lucht, later op de grond. Nadat we ons energieniveau hadden opgekrikt met wat versnaperingen daalden we af, en liepen via een zandpad, met duidelijke hertensporen, richting een bebost stukje duin. Daar hoorden en zagen we vinken, groenlingen, mezen en goudhaantjes.

Door het bos konden we richting de oever van het vogelmeer lopen naar de vogelkijkhut. Die bood weinig beschutting want het dak was er uit voorzorg afgehaald (na het broedseizoen komt er een nieuwe hut). Gelukkig viel er nauwelijks een drup en ook al was het redelijk fris, het was best aardig weer. Aalscholvers en diverse ganzen domineerden in aantal. Daarnaast diverse eend-soorten, zoals de prachtige wintertalingen en slobeenden. Door een enkeling werd ook een pijlstaarteend gezien. De tjiftjaf liet zich horen en zien terwijl we de volgende duin beklommen, om daarna het pad om het meer te volgen. Een dodaars liet even wat gehinnik horen. Vanaf het pad wederom boomleeuwerik en heggemus, maar ook goed zicht op de geoorde futen op het meer. Met een beetje geluk waren ook hun gouden oorpluimen en rode ogen te bewonderen, als ze niet snel onderdoken. Op het pad troffen we ook een dame die op zoek was naar een klaarblijkelijk recent gemelde klapekster. Die wilden wij natuurlijk ook wel noteren, dus vervolgden we aan de noordkant van het meer het pad verder noordwaarts, waar we een aantal jaar geleden ook klapekster hadden vonden. Eerst werden we daar nog aangenaam verrast met een op- en weg-vliegende havik.

De zoekende dame was inmiddels zelf ook zoek, toen we warempel zicht kregen op een klapekster boven in een struik. We konden rustig de kijkers en telescopen erop scherpstellen en deze prachtige vogel (meestal alleen wintergast) allemaal uitgebreid bewonderen. Voldoende genoten om via de kortste route terug door de duinen richting de parkeerplaats te wandelen, waar we in de luxe ‘strandkeet’ met een bakje koffie of snert weer een beetje konden opwarmen.

Omdat er al een tijdje een azuurmees (een dwaalgast uit Noordwest Azië) in Bergen gemeld werd, besloten we in goed overleg om de gok te wagen en de excursie aan te passen met een ritje naar Bergen. Daar, op de van waarneming.nl bekende plek, een grasveld/speeltuintje in een woonwijk, hebben we een tijdje ons geduld geoefend. De azuurmees liet zich op aanwijzing van andere aanwezige vogelaars wel een paar keer horen, maar jammer genoeg niet zien. We moesten het stellen met andere mezen, boomkruiper, kraaien en duiven. Toen ons gezamenlijk geduld was uitgeput hebben het spelen in de speeltuin maar weer aan de kinderen overgelaten en de excursie hervat met een ritje naar IJmuiden.

Omdat we toch al aan de noordzijde van het Noordzeekaneel zaten kozen we deze keer de Noordpier uit voor het vervolg van de excursie. Weliswaar industrieel uitzicht en industriële lucht, maar ook met veel betaalbaardere parkeerplaatsen (gratis). Onder de rook van de hoogovens liepen we richting de pier. Het stukje langs het strand werden we door de straffe wind nog even gezandstraald, maar verder op de pier viel het gelukkig wel mee met de wind. De leuke steenlopers lieten zich al snel zien. Er zaten ook wat vreemde, lichtere, minder bonte, exemplaren tussen, die bij nadere bestudering paarse strandlopers bleken te zijn. Iets andere kleur poten (mosterdgeel), iets langere snavel, en toch ook een iets ander, wat compactere, postuur. Ook piepers, waarschijnlijk oeverpiepers, waren regelmatig te zien. Op zee, aan de luwe kant van de pier, aardig grote groepen met futen. Turend over zee, in de wind, viel het vogels spotten nog niet mee. Toch werden enkele keren groepjes zwarte zee-eenden gezien, laag vliegend over de golven. Ook zag iemand kort een middelste zaagbek, die zich daarna goed wist te verstoppen. Maar al zoekend werd wel een bruinvis diverse keren goed gezien door de meeste deelnemers. Terug wandelend over de pier natuurlijk hetzelfde riedeltje vogelsoorten weer. Zo’n pier strekt toch wel een flink eind de zee in, al met al een flinke wandeling, dus terug bij het strand, met strandkeet, konden we wel weer een opwarmertje en sanitaire stop gebruiken. Sommige genoten daar nog even wat langer na, terwijl de rest na een toch al lange vogeldag goed gemutst huiswaarts reed, met zo’n 63 soorten op de daglijst.

Soorten

Geoorde Fuut, Dodaars (gehoord), Fuut (veel op zee), Aalscholver, Grote Zilverreiger (vanuit de auto), Blauwe Reiger, Lepelaar (vanuit de auto), Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Canadese Gans, Bergeend, Nijlgans, (Brilduiker), Wilde Eend, (Pijlstaart), Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Zwarte Zee-eend, (Brilduiker), (Middelste Zaagbek), Buizerd, Sperwer (vanuit de auto), Havik, Torenvalk (vanuit de auto), Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Paarse Strandloper, Steenloper, Wulp (gehoord), Grote Mantelmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif, (Grote Bonte Specht), Boomleeuwerik (veel!), Oeverpieper, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Roodborsttapuit, Merel, Tjiftjaf, Goudhaan, Koolmees, Pimpelmees, Azuurmees (alleen gehoord helaas), Staartmees, Boomkruiper, Klapekster, Ekster, Gaai (gehoord), Kauw, Kraai, Spreeuw, Vink, Groenling, Putter

Verslag excursie Zouweboezem

Raymond Van der Ham

Punkt 7 uur vertrekken we naar de Zouweboezem bij Ameide, een m-auto (Hans, Marc, Toine, Raymond) en een v-auto (Marianne, Ellen, Marieke). Bij aankomst was het even passen en meten op de ‘P’, want we waren niet de eersten. Niet verwonderlijk bij het weer voor de dag: zonnig, een paar sluierwolken, weinig wind, dus prachtig! Al direct na het inparkeren een slaande vink boven ons, een onzichtbare Cetti ergens beneden hem en een bruine kiekendieven in de verte. Dan verder de weg af langs boezem en rietland, tot die bij de Kikker overgaat in een fiets/wandelpad. Gauw kom je dan bij een vlonder in het riet, waar zwarte sterns af en aan vliegen, met vlak voor ons op een van de omgaasde eilandjes een poging tot paring. Het loonde om af en toe op te kijken, bruine kieken en purperreigers waren niet van de lucht, vlogen dus herhaaldelijk langs en over. 

De aankondiging in Vogelstreken beloofde nog meer “echte Hollandse veenmoerasvogels”, en dat was geen loze belofte. Blauwborsten, snorren, rietzangers, rietgorzen, kleine karekieten en nog meer Cetti’s. Eén keer een sprinkhaanzanger, die bij mij helaas niet meer naar binnen wou komen (irritant, confronterend, bijna iedereen hoort hem, ook Merlin). Wel al die andere zangers gehoord, zoals tjiftjaf, fitis, tuinfluiter, zwartkop, grasmus etc. (zie de lijst hieronder). Langs een doodlopend aftakpad naar een kijkscherm, was het niet moeilijk om een blauwborst in ideale pose te vereeuwigen. Trouwens, ook mooie varens langs de route: mannetjes- en wijfjesvarens (dit zijn verschillende soorten), stekelvarens en een wilg met een flinke eikvaren in haar/zijn knot. Over de sloot een veld vol met bloeiend moeraskartelblad en verspreide orchideeën. Tot slot zijn we nog even omgereden naar een uitkijkpunt aan de westkant van het rietland, waar we afscheid konden nemen van de purperreigers, inclusief een die in een slootkant aan de overkant van de weg stond te spieden naar prooi.

Onze lijst (66 soorten): grote Canadese gans, grauwe gans, knobbelzwaan, nijlgans, bergeend, slobeend, krakeend, wilde eend, tafeleend, kuifeend, fazant, gierzwaluw, koekoek, holenduif, houtduif, Turkse tortel, waterhoen, meerkoet, fuut, scholekster, kievit, grutto, tureluur, kokmeeuw, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, visdief, zwarte stern, ooievaar, aalscholver, lepelaar, blauwe reiger, purperreiger, bruine kiekendief, buizerd, grote bonte specht, torenvalk, ekster, kauw, zwarte kraai, pimpelmees, koolmees, boerenzwaluw, Cetti’s zanger, fitis, tjiftjaf, rietzanger, kleine karekiet, snor, sprinkhaanzanger, zwartkop, tuinfluiter, grasmus, winterkoning, spreeuw, merel, roodborst, blauwborst, huismus, heggenmus, witte kwikstaart, vink, groenling, kneu, putter en rietgors.    

De Zouweboezem is een sjieke vogelplek, maar met één nadeel (= voordeel?): de koffiestop is in Ameide. Omdat het gebied niet groot is, was een terras aldaar dan ook het besluit van onze ideale veenmoerasvogelochtend. Met uitzicht op het ooievaarsnest op de kerk, gierzwaluwen erboven (die hadden we nog niet) en de steeds feller schijnende zon nakletsen bij koffie etc., al of niet met een punt. Bedankt Hans!

Waterdunen in Zeeuws Vlaanderen

Nieuw: Waterdunen Zeeuws Vlaanderen
Zaterdag 18 mei, 7.00 uur, auto-excursie
Start Korftlaan tegenover de Papaver.
Kosten € 0,07 per kilometer.

Informatie en aanmelden op donderdag 16 mei tussen 19:00 en 21:00 uur Gert van der Horn, Tel: telefoonnr

Dit gebied is pas in 2022 opengesteld als natuurgebied maar is ook te zien als onderdeel van de Deltawerken.

Het is een uniek getijdengebied in Zeeuws-Vlaanderen. Er zijn zoutwaterplassen, schorren, slikken, en eilandjes, met andere woorden: van alles dat mooie vogelsoorten kan aantrekken. Omdat het aan de kust ligt ook goed om zeevogels te spotten. Er is een mooie wandelroute langs diverse biotopen met diverse kijkhutten, kijkschermen en kijkbruggen.

Het is een nieuw gebied op onze excursielijst, dus nog spannend om te ontdekken welke soortenlijst dit op gaat leveren. We verwachten in ieder geval diverse sterns en steltlopers te noteren, maar ook diverse zangvogels. Dit gebied is wel een flink stuk rijden, dus we gaan onderweg zeker nog een extra (verrassings)vogelstop inplannen. Ook benieuwd, meld je aan!

Auto-excursie Ameide Zouweboezem

Ameide/Zouweboezem
Zaterdag 11 mei, 7.00 uur, auto-excursie
Start Korftlaan tegenover de Papaver.
Kosten € 0,07 per kilometer.

Informatie en aanmelden op donderdag 9 mei tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, Tel: telefoonnr 06-54685509.

Dé plek om eens te genieten van de echte Hollandse veenmoerasvogels. purperreiger (grootste kolonie van NL), zwarte stern, bruine kiekendief en vele rietvogels als de blauwborst, rietzanger, sprinkhaanzanger, kleine karekiet, rietgors en misschien de snor. Ook de koekoek laat zich hier veelvuldig horen en zien. Verder veel weidevogels en de kans om een kneu of een sperwer te zien. Vorig jaar is de Cetti’s zanger gehoord en gezien.

Wandelexcursie stadsvogeltocht Nationale Vogelweek

Nationale vogelweek Stadsvogeltocht
Zaterdag 11 mei, 9.00 – 12.00 uur, wandelexcursie.
Start: Station Delft
Door Pieter Aaldring

Wandelexcursie in het kader van de Nationale Vogelweek

Informatie en aanmelden via de website van de nationale vogelweek http://www.vogelweek.nl/ mailen of bellen naar p.aaldring@planet.nl / telefoonnr

Pas recent is er volop aandacht voor vogels in de stad. In de stad vinden we vogels die van nature houden van een rotsachtige omgeving, zoals de gierzwaluw, de stads(rots)duif en de zwarte roodstaart. Daarnaast zijn er diverse watervogels te vinden in de grachten van Delft, zoals de Fuut, de Meerkoet en de Blauwe Reiger. Verder zijn er in de grote stadstuinen veel zangvogels te vinden. Een stad als Delft herbergt verrassend veel soorten vogels waar niet iedereen zich van bewust is. Zo heeft zich recent een kolonie lepelaars gevestigd op het Vogeleiland (hoe toepasselijk) aan de rand van de stad. Dit is een stukje lopen, maar zeker de moeite waard.

Avondexcursie naar de Vockestaert op 26 april

Jannie de Jong

Met 9 enthousiaste liefhebbers, om 19 uur op de fiets naar de Vockestaert, het was een prachtige avond, weinig wind en zon en wolken wisselden elkaar af. Na even gestopt te zijn om een boerenzwaluw op een paaltje goed te bekijken door met onze zoektocht . Aangekomen op de goede plek, hoorden we hem al snel en konden hem ook zien, weliswaar tussen de rietstengels door en van de zijkant, maar duidelijk het blauwe keeltje/ borst.

De meeste zang kwam van de rietzangers, die volop aanwezig zijn, Cetti’s zanger, rietgors en een kleine karekiet. We hebben er geruime tijd rond gekeken en nogmaals een blauwborst gezien. Het is een beetje “mager”, met de blauwborsten dit jaar, doordat het riet gedeeltelijk gemaaid is en alle boompjes verwijderd zijn. Ineens ziet iemand een fel blauwe vogel in een rietpluim, een ijsvogel die zich prachtig liet zien, hij ging zelfs even een visje vangen. Prachtig in het avondlicht.

Nog even gekeken in de plasjes daar, met kievit, tureluur, wilde eend krakeend, grauwe- en Canadese gans en een witte kwikstaart. Boerenzwaluwen volop aan het foerageren en later kwamen er een aantal oeverzwaluwen over. Tot slot gekeken in het aangrenzende weiland, zouden de kieviten al jongen hebben? En warempel redelijk dichtbij 4 pullen, druk aan het scharrelen en een waakzame ouder in de buurt, prachtig te zien.

De grutto’s zitten nog op de eieren waarschijnlijk ! Verderop nog een kievit met gespreide vleugels, om haar kuikens op te warmen. Hier nog slob- en bergeenden en was het tegen 21 uur, tijd om naar huis te gaan. Onderweg nog overvliegende lepelaars ( richting Ackerdijk?). De zoektocht naar de blauwborst is weer een mooie excursie geworden.

Naar Geluiden

Bijzondere waarnemingen in regio

→ zie kaart

Uit het jaaroverzicht 2023

... meer informatie over het jaaroverzicht ...

Activiteiten

mei
25
za
hele dag Dag/weekend excursie Texel
Dag/weekend excursie Texel
mei 25 – mei 26 hele dag
Dag/Weekend excursie Texel Zaterdag 25 en zondag 26 mei 2024 Verzamelen: vertrek om 7.00 uur, boot van 9.00 uur Start: Korftlaan tegenover de Papaver Excursieleiders: Toine Andernach en Kees Mostert Kosten: € 0,07 per kilometer … Lees verder
jun
8
za
07:00 Fietsexcursie Kraaiennest
Fietsexcursie Kraaiennest
jun 8 @ 07:00 – 15:00
Kraaiennest, Zaterdag 8 juni, fietsexcursie Start: Onder Ons/Zwembad Kerkpolder om 7.00 uur Informatie en aanmelden op donderdag 6 juni tussen 19.00 en 21.00 uur bij Gert van der Horn, Tel: telefoonnr Een aangepaste (halve dag) … Lees verder
jun
15
za
07:00 Wandelexcursie Tanthofkade/ Abts...
Wandelexcursie Tanthofkade/ Abts...
jun 15 @ 07:00 – 12:00
Tanthofkade Zaterdag 15 juni, 7.00 uur, wandelexcursie Start Partycentrum Onder Ons (tegenover zwembad Kerkpolder) Informatie en aanmelden op donderdag 13 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Pieter Aaldring, Tel: telefoonnr De Tanthofkade kent … Lees verder
jun
22
za
07:00 Voornes Duin, Breedewater
Voornes Duin, Breedewater
jun 22 @ 07:00 – 16:00
Voornes Duin Breedewater Zaterdag 22 juni, 7.00 uur auto-excursie Start Korftlaan tegenover de Papaver. Informatie en aanmelden op donderdag 20 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Hans Zweekhorst, Tel: telefoonnr . Voornes Duin … Lees verder
aug
24
za
07:00 Auto-excursie Brabantse Biesbosch
Auto-excursie Brabantse Biesbosch
aug 24 @ 07:00 – 16:00
Biesbosch, zaterdag 24 augustus, auto-excursie Start: Korftlaan tegenover de Papaver om 7.00 uur Kosten € 0,07 per kilometer. Informatie en aanmelden op donderdag 22 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur bij Hans de Winter. Telnr.: telefoonnr … Lees verder

Thank you for your upload